Publisert: , Oppdatert:

Slik kan kommunene regulere vannscooter-bruk gjennom havne- og farvannsloven

I mai i år ble den såkalte vannscooterforskriften opphevet. Kystverket orienterer her om hvilke muligheter kommunene nå har til å fastsette bestemmelser om bruk av vannscooter ved hjelp av lokale forskrifter i medhold av havne- og farvannsloven.

– Etter at vannscooterforskriften ble opphevet har vi i Kystverket fått mange henvendelser fra kommuner som lurer på hvilken adgang de nå har til å regulere bruken av vannscooter. Ifølge havne- og farvannsloven, som Kystverket utøver myndighet etter, finnes det to typer lokale forskrifter som kan regulere dette; lokale fartsforskrifter og lokale ordensforskrifter, forteller seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket.

Han legger til at lokal regulering av ferdsel til sjøs kan også skje gjennom andre regelverk, for eksempel i verneplan- og arealplanbestemmelser.

– For nærmere informasjon om øvrige regelverk viser vi til den generelle veilederen som er publisert på Samferdselsdepartementets hjemmesider, sier han.

Lokale fartsforskrifter

Ifølge havne- og farvannsloven kan kommunene fastsette lokale fartsforskrifter om fartsbegrensninger innenfor deres eget sjøområde samt i kommunens innsjøer og elver. – Her er det viktig å merke seg at en lokal fartsforskrift vil gjelde likt for alle fartøytyper, med unntak av visse fartøyer under utrykning. Kommunene kan altså ikke vedta at lokale fartsbegrensninger kun skal gjelde for vannscootere, men på den annen side vil en lokal fartsbegrensning også omfatte vannscootere, sier Buanes.

Kommunene kan gjennom lokale fartsforskrifter også fastsette fartsbegrensninger i hoved- og bileder. Alle lokale fartsforskrifter skal vurderes og godkjennes av Kystverkets hovedkontor, før forskriften kan tre i kraft.

Lokale ordensforskrifter

Kommunene kan også, ifølge havne- og farvannsloven, fastsette lokale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner i kommunens sjøområder samt i innsjøer og elver som er farbare med fartøy fra sjøen.

– Kommunene kunne også før endringen fastsette lokale bruks- eller ordensbestemmelser, for eksempel med forbud mot bestemte typer aktivitet eller prioritering av ulike brukergrupper. De står likevel ikke helt fritt til å forby eller regulere vannscooterbruk gjennom slike lokale ordensforskrifter, men må gjøre det innenfor de rammene som regelverket gir, gjør Buanes oppmerksom på.

En slik regulering kan nemlig bare gjøres "for å ivareta hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv." Og da krever havne- og farvannsloven at ett eller flere av disse hensynene gjør at denne reguleringen er påkrevd.

– Altså må kommunene foreta en konkret fagvurdering, der hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv må veies opp mot hensynet til dem som reguleringen retter seg mot eller særlig berører. Dessuten skal man være oppmerksom på at lokale ordensforskrifter i utgangspunktet kun gjelder i kommunenes egne sjøområder, med tilhørende offentlige og private havner. Regulering av bruk og orden i hoved- og bileder må eventuelt fastsettes av staten ved Samferdselsdepartementet, forklarer Buanes.

For hoved- og bileder kan en kommune alternativt vurdere å ta i bruk en generell fartsbegrensning gjennom lokal fartsforskrift.

Egen forskriftsmal for ordensforskrifter

Buanes gjør også oppmerksom på at kommunene må benytte en bestemt forskriftsmal for lokale ordensforskrifter.

– Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner finner man på Lovdata. Kommuner som tar i bruk forskriftsmalens § 10 skal sende forskriften til Kystverkets hovedkontor for vurdering og godkjenning, mens forskrifter som ikke omfatter bestemmelser i § 10 kan fastsettes av kommunen selv, uten at Kystverket etterpå skal godkjenne de, opplyser han.

Hvor finner man lokale forskrifter fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven?

– På Kystverkets hjemmesider finnes en alfabetisk oversikt over alle lokale fartsforskrifter. En tilsvarende oversikt over lokale ordensforskrifter har vi dessverre ikke, ettersom det bare er enkelte ordensforskrifter som skal oversendes Kystverket for godkjenning. Stiftelsen Lovdata har imidlertid publisert en samlet oversikt over lokale forskrifter på lovdata.no, som også omfatter alle gjeldende farts- og ordensforskrifter. I tillegg vil den enkelte kommune normalt også vise til egne forskrifter på kommunens hjemmesider, avslutter Buanes.

Fakta

  • 18. mai 2017 opphevet Klima- og miljødepartementet forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende (vannscooterforskriften). Vannscooterforskriften var gitt med hjemmel i småbåtloven og innebar blant annet et landsdekkende forbud mot bruk av vannscooter innenfor et heldekkende belte i sjøen på 400 meter fra land. Fra dette forbudet var det gjort unntak for saktegående transportkjøring gjennom forbudsbeltet.
  • Som følge av opphevelsen av vannscooterforskriften er vannscootere i utgangspunktet nå likestilt med andre fritidsfartøy i den nasjonale lovgivningen, men i medhold av havne- og farvannsloven kan kommuner fortsatt fastsette særskilte bestemmelser om vannscooterbruk mm. gjennom lokale forskrifter.

Siste nytt