Publisert: , Oppdatert:

Anmelder Tide Carrier for brudd på forurensningsloven

Kystverket mener at fartøyet MS Tide Carrier ikke gjorde nok for å hindre fare for akutt forurensning da fartøyet kom i drift utenfor Jæren i februar 2017. 

Så nært fjøresteinene var Tide Carrier. (Foto Ragnar Næss)

Kystverket har anmeldt eier, managementselskap og skipsfører av fartøyet MS Tide Carrier for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak for å hindre  fare for akutt forurensning i forbindelse med at fartøyet kom i drift utenfor Jæren 22. februar 2017, (jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 andre ledd og § 78 første ledd bokstav b).

Motorhavari utenfor Jæren

Fartøyet Tide Carrier fikk motorhavari og kom i drift utenfor Jæren formiddagen 22. februar 2017.  I de følgende timene fulgte Kvitsøy VTS og Kystverkets beredskapsvakt hendelsen tett, og Kystverket iverksatte tiltak for å sikre fartøyet og forhindre at det drev på land. Kystverket vurderte faren for akutt forurensning som stor og nærliggende, og iverksatte en statlig  aksjon mot akutt forurensning.  Kystverkets aksjonsorganisasjon ble mobilisert, og statlige og lokale oljevernressurser og personell ble mobilisert til sjøs og på land på Jæren. Den statlige aksjonen ble avsluttet 23. februar kl 0900, da situasjonen ble ansett som stabil. Fartøyet ble på formiddagen den 23. februar slept til kai. Under hendelsen forelå informasjon om at fartøyet hadde om bord ca. 600 m3 tungolje og ca. 60 m3 diesel. I ettertid har det fremkommet opplysninger om at fartøyet i tillegg hadde om bord ca. 1500 m3 oljeholdig avfallsvann/sludge.

Kystverket mener fartøyet representerte en fare for akutt forurensning fra det kom i drift på formiddagen den 22. februar og frem til det ble festet slepeliner til fartøyet på ettermiddagen og kvelden 22. februar. Fartøyet hadde en større mengde forurensende stoffer om bord, herunder en stor mengde bunkersolje og oljeholdig avfallsvann. De forurensende stoffene om bord hadde store iboende miljøskadelige egenskaper, og representerte en stor fare for miljøet på stedet. Hendelsen skjedde i et område med nasjonale verneverdier, herunder Jærsteinene naturvernområde, og et utslipp ville med all sannsynlighet medført stor miljøskade. Rederiet og fartøyet iverksatte etter Kystverkets oppfatning ikke tilstrekkelige tiltak for å forhindre at situasjonen utviklet seg til en faresituasjon, eller at faresituasjonen forverret eller materialiserte seg.

Plikt til å iverksette tiltak

I henhold til forurensningsloven § 7 andre ledd har ansvarlig forurenser plikt til å iverksette tiltak ved fare for akutt forurensning for å hindre at den inntrer. Dersom det allerede har oppstått en faresituasjon, har den ansvarlige plikt til å iverksette tiltak for å forhindre at faresituasjonen materialiserer seg. Når det gjelder drivende fartøy langs kysten med forurensende stoffer om bord, vil tiltaksplikten blant annet kunne bestå i å hindre fartøyet i å drive på grunn eller kollidere, og derved hindre at faresituasjonen utvikler seg til en forurensningssituasjon med utslipp av bunkersolje og last fra fartøyet. Tiltaksplikten gjelder for tiltak som står i et rimelig forhold til de skader eller ulemper som skal unngås. Kystverket er delegert myndighet etter forurensningsloven ved fare for akutt forurensning og akutt forurensning.

Kystverket har oversendt saken til politiet, og spørsmål knyttet til etterforskningen av saken henvises dit.

Kontaktpersoner i Kystverket
Johan Marius Ly 
Beredskapsdirektør
957 09 335

Kjersti Tusvik
Seniorrådgiver
911 14 029

Siste nytt