Publisert: , Oppdatert:

Konkurranseutsetter drift av statlige oljeverndepoter

Kystverket vil på oppdrag fra Samferdselsdepartementet konkurranseutsette lagring, drift, vedlikehold og transport av statlig beredskapsmateriell til bruk ved større tilfeller av akutt forurensning.

Kystverket har fått i oppdrag å innhente anbud for lagring, drift og transport av det statlige oljevernmateriellet. Her ser vi et bilde inne fra depotet for oljevernmateriell i Horten. 7. juni inviteres potensielle leverandører til innspillkonferanse. Foto: Kystverket

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet er begrunnet i anbefalinger gitt av Kystverket som følge av erfaringer etter statlige aksjoner, samt gjennom analyser og utredninger knyttet til statlig depotdrift.

Kystverkets erfaringer fra statlige aksjoner mot akutt forurensning er at beredskapsmateriell fra de fleste statlige depoter mobiliseres. Mobilisering og lasting av beredskapsmateriellet utføres av mannskaper knyttet til de enkelte depot – tilsynsmann og depotmannskaper.

Hurtig respons viktigst

Kystverkets beredskapsanalyser, sist gjennomført i 2011, har synliggjort at hurtig respons til skadested vil være den viktigste faktor for å redusere og begrense skadeomfanget.

Som følge av dette har Kystverket etablert statlige beredskapsdepoter hos samtlige interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) med kystlinje, totalt 29 IUAer.

I tillegg er det siden opprettelsen av statlige beredskapsdepoter, gjennomført en storstilt overføring av oljevernmateriell fra landbaserte lager til fartøyer.

Totalt er det utplassert oljevernmateriell på 10 kystvaktfartøy, 6 av Kystverkets oljevernfartøy, samt på samtlige (fire) fartøy som inngår i den statlige slepeberedskapen. Kystverket har også inngått avtaler med 39 fartøyer i kystnær beredskap (fiskebåter, brønnbåter, slepebåter, osv.) langs hele kysten som er opplært og tilrettelagt for å bistå med og gjennomføre oppsamling av oljeforurensning på sjø.

Oppmøte: skadested

For å ytterligere styrke den statlige beredskapen mot akutt forurensning, vil Kystverket ved å sette ut lagring, drift, vedlikehold og transport av det statlige beredskapsmateriellet, frigjøre depotmannskapene fra deres oppgaver (logistikkfunksjonen) knyttet til de statlige depotene.

Mannskapene vil, etter at ny depotstruktur er etablert, møte på skadested i stedet for lokalt depot. På den måten vil det være mulig å raskere få etablert den statlige aksjonsorganisasjonen enn tilfellet er i dag.

Færre og større beredskapsdepoter

Kystverket vil endre antallet statlige beredskapsdepot til færre og større enheter. Depotene forutsettes lokalisert til trafikk-knutepunkt langs kysten av Norge, hvor logistikktjenester og infrastruktur allerede er etablert. Kystverket sikrer da at alt nødvendig statlig beredskapsmateriell raskt kan mobiliseres og fraktes til aktuelt skadested.

Enkelte statlige beredskapsdepoter er ikke berørt av endringen.
Det gjelder følgende depot:

  • Oslofjorden depot (Horten)
  • Fedje depot
  • Tromsø depot
  • Longyearbyen depot

Disse depotene er lokalisert i tilknytning til eksisterende opplærings- og øvingsfasiliteter, eller områder med forhøyet risiko for ulykker. Tromsø depot videreføres for å sikre hurtigst mulig supplering av beredskapsmateriell ved hendelser i og rundt Svalbard.

Kystverket har sendt ut et informasjonsbrev til de kommuner som er vertskap for Kystverkets beredskapsdepoter for å orientere om konkurranseutsettingsprosessen.

 7. juni inviterer Kystverket potensielle leverandører til dialogkonferanse angående transport- og depotdrift.

Kystverket inviterer til leverandørdialog i forbindelse med at det skal utarbeides konkurransegrunnlag for lagring, drift og transport av det statlige oljevernmateriellet. Konkurransegrunnlaget vil også omfatte annen frakt for hele Kystverket.

– Vi ønsker innspill fra bransjen, derfor går vi bredt ut og inviterer potensielle tilbydere til en dagskonferanse. Dette gjør vi i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget til utlysningen som vil komme senere, sier seniorrådgiver Thomas Henriksen fra Kystverket.

For mer informasjon og påmelding, se vedlagte link til utlysning på Doffin.no.
Konferansen finner sted på Radisson Blu Oslo Plaza med oppstart 7. juni kl. 10.00.

Siste nytt