Publisert: , Oppdatert:
- Ingvild Kragset

Stadfestet vedtak om stansing av innkreving av anløpsavgift

Samferdselsdepartementet har stadfestet Kystverkets vedtak om at Kristiansund og Nordmøre Havn IKS skal tilbakeføre for mye innkrevd anløpsavgift, med den rettelsen at beløpet som skal tilbakeføres til avgiftsområdet er 17 682 910 kroner per 31. desember 2015. I tillegg må for mye innkrevd anløpsavgift etter dette også tilbakeføres.

Samferdselsdepartementet har ferdigbehandlet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS’ klage over Kystverkets pålegg om å stanse innkreving av anløpsavgift inntil beløpet som er urettmessig innkrevd er tilbakeført til avgiftsområdet og benyttet til offentlige oppgaver etter havne- og farvannsloven.

Bakgrunnen for pålegget er at Kystverket etter tilsyn avdekket at Kristiansund og Nordmøre Havn IKS finansierte kostnader med anløpsavgift som ikke lovlig kan finansieres med slik avgift. Kystverket fattet derfor vedtak om at havna senest fra og med 11. juli 2016 måtte stanse videre innkreving av avgift, og inntil videre finansiere de offentlige oppgavene med beløpet som var for meget innkrevet.

Under klagebehandlingen avdekket Kystverket en desimalfeil for en av kostnadene som kunne finansieres med anløpsavgift. Kystverket ba derfor departementet om å redusere beløpet som skulle tilbakeføres med 415 103 kroner. For øvrig stadfester Samferdselsdepartementet Kystverkets vedtak. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

– Departementet legger til grunn at Kystverket har kompetanse til å prøve kommunens vurderinger fullt ut. Kystverket har ikke tolket loven for snevert med hensyn til hvilke kostnader som kan finansieres med anløpsavgift, og departementet mener at det heller ikke er noe som tyder på at Kystverkets fordelingsnøkler er urimelige eller beheftet med feil. Nå forventer vi at havna tar nødvendige grep for å rette opp i forholdene i tråd med vedtaket, uttaler Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør i Kystverkets kystforvaltningsavdeling.

Siste nytt