Publisert: , Oppdatert:

Folk fra 70 land inviteres for verstefallsøvelse i Langesund

Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere 20 fartøy, personell og utstyr fra store deler av Europa.

Verstefallshendelse: En kjemikalietanker kolliderer med et tankskip. Dette fører til massive utslipp som truer miljøet i kystområdene, og er et scenario for øvelse SCOPE. Illustrasjon: Kystverket
Verstefallshendelse: En kjemikalietanker kolliderer med et tankskip. Dette fører til massive utslipp som truer miljøet i kystområdene, og er et scenario for øvelse SCOPE. Illustrasjon: Kystverket
Tallene viser hvor omfattende SCOPE 2017 er, øvelsen som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer som utgjør en alvorlig trussel for miljøet.
Kystverket har søkt EU-kommisjonen om støtte til å gjennomføre en større fullskala-øvelse i Norge, SCOPE 2017. Dette skjer i samarbeid med den svenske Kustbevakningen, Det Danske Forsvaret, Miljødirektoratet på Island, Sørøst Politidistrikt og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) i Telemark.
– Midler fra EU-kommisjonen forutsetter at Kystverket i stor grad involverer ressurser og tjenester også fra EU. Kystverket forventer i tillegg at en rekke andre organisasjoner deltar under øvelsen, sier prosjektansvarlig for øvelsen, Stig Wahlstrøm (bildet).Prosjektleder Stig Wahlstrøm i Kystverket tror 300 personell være i sving under øvelsen, og til sammen observatører og deltakere fra over 70 ulike land.
SCOPE 2017 blir gjennomført 25. – 29. september 2017 utenfor Langesund i Telemark.

 

Bakgrunn for SCOPE 2017

Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning, og har ansvar for samordning av nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Sammen med en rekke etater, institusjoner og kompetansemiljøer skal Kystverket sørge for at en hendelse med akutt forurensning blir håndtert slik at miljøkonsekvensene blir redusert.
Ved store hendelser kan Kystverket i tråd med forurensningsloven beslutte å overta ledelsen av en aksjon mot akutt forurensning.Område for øvelsen
Norge deltar i internasjonalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning gjennom Københavnavtalen og Bonnavtalen. Oppfølgingen av Norges forpliktelser som følge av disse avtalene ivaretas av Kystverket. Ved hendelser med akutt forurensing har partene forpliktet seg til å hjelpe hverandre for å beskytte miljøet. Videre er Norge med i Union Civil Protection Mechanism, i regi av EU, som kan aktiveres ved alvorlige hendelser.

 

Mål og aktiviteter for SCOPE 2017:

”Øvelsen skal bidra til forbedret nasjonal og internasjonal koordinering av aksjoner i forbindelse med skipsulykker som involverer farlig og forurensende last, samt at den skal styrke samarbeidet mellom partene i Københavnavtalen, Bonnavtalen og med EU, og sikre best mulig bruk av ressurser, tjenester og retningslinjer gitt gjennom EU.”

 

Tiltak for å nå hovedmålet:

 • Definere et scenario og innhold i øvelsen som bidrar til en realistisk utfordring for alle deltagere innenfor koordinering, informasjonsflyt og andre forhold som er signifikant for en effektiv ledelse av en aksjon som følge av en ulykkeTidslinje for SCOPE
 • Gjennomføre en korrekt varsling nasjonalt og internasjonalt, inkludert aktivering av EU-mekanismene og mobilisering av internasjonale ressurser
 • Organisere mottak og følge opp utenlandsk støtte i samsvar med EUs Host Nation Support Guidelines, nasjonale retningslinjer, samt Kystverkets egne planer
 • Trene og øke kompetansen innenfor kravhåndtering overfor ansvarlig forurenser
 • Trene på internasjonal koordinering og samarbeid knyttet til håndtering av fartøyer som søker om nødhavn. Anvendelse av EU Operational Guidelines for bruk av nødhavn
 • Trene sammen med ressurser fra EU som er eksperter på marin forurensing
 • Etablere ledelse for en krise lokal lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Håndtere havarerte fartøy
 • Håndtere kjemikalie-forurensning til sjøs ved hjelp av Marine Incident Response Group
 • Oljevern til sjøs og på land
 • Nattoperajoner
 • Prioritering av miljøsensitive områder i planer og aksjoner
Norge er en av partene i flere internasjonale avtaler om samarbeid ved hendelser som medfører alvorlig akutt forurensning og statlig aksjonering. Landene som har signert i Bonnavtalen og Københavnavtalen forplikter seg til å yte bistand ved en slik hendelse for å beskytte miljøet. Norges ansvar og deltakelse i avtalene administreres av Kystverket.
Videre er Norge en del av Union Civil protection Mechanism i EU, som også utløser støtte i forbindelse med alvorlige hendelser.

Fakta

TALL OG FAKTA:
 • SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer. Felles for disse stoffene er at de utgjør en alvorlig trussel for miljøet.
 • SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonal.
 • SCOPE 2017 gir deltagende organisasjoner en unik mulighet til å trene ledelse og samhandling ved alvorlige skipsulykker.
 • SCOPE 2017 er en av de største olje- og kjemikalievernøvelsene i Europas historie.
 • Fem land i tillegg til EU deltar fysisk i øvelsen.
 • Om lag 300 personer inngår i øvelsen.
 • 70 land inviteres til å ha observatører under øvelsen.
 • Organisasjoner som vil være representert er foruten Kystverket, Islands SamarbeidspartnereMiljødirektorat, Svenske Kustbevakningen, Danmarks forsvar, den norske Kystvakten, Politiet i Sørøst-Norge, IUA Telemark, Fylkesmannen i Telemark, Sivilforsvaret i Telemark, Redningsselskapet, Bergen Brannvesen, Oslo Brann og Redning, DSB, Grenland Havn, Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Statens Havarikommisjon, Høgskolen i Sørøst-Norge, NOFO, EMSA, EU, ITOPF, IOPC.
 • Det blir rundt 20 fartøy i aksjon under øvelsen, inkludert havarist og observatørfartøy. Det blir seks typiske oljevernfartøy, fire Kystvaktfartøy (to fra Norge og to fra Sverige), seks fartøy i kystnær beredskap (FKB), et EMSA beredskapstankskip, og en slepebåt. I tillegg vil både Kystverkets fly LN-YV delta samt den svenske Kustbevakningens overvåkningsfly.

Siste nytt