Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Storsamling diskuterer morgendagens lostjeneste

I dag er store deler av den norske lostjenesten for første gang samlet til driftsmøte. Loser, losoldermenn, losformidlere og ulike stabsfunksjoner skal diskutere aktuelle problemstillinger omkring dagens og fremtidens lostjeneste.

Anledningen er en tre dagers driftssamling for Kystverket Lostjenesten. Deltakerne vil tillate seg et skråblikk på driftsenheten i dag og se på hvordan los- og losformidlerkompetanse kan utnyttes mer i fremtiden.

Forventninger til lostjenesten
Dagen i dag blir brukt til å se på hvilke forventninger Samferdselsdepartementet, kystdirektøren, losdirektøren og andre har til lostjenesten. I morgen vil losoldermannskapene og losformidlingen ha egne møter, og siste dag blir viet dialog med representanter fra eksterne samarbeidspartnere. Rederiforbundet, større rederier, Hovedredningssentralen, Forsvarets Hovedkommando og Sjøfartsdirektoratet vil komme for å gi sine syn på hvordan lostjenesten kan bidra til god og effektiv sjøtransport.

Hvordan ta i bruk ny teknologi for bedre tjenester?
Statssekretær Reynir Johannesson stilte i samferdselsministerens sted og åpnet arrangementet. Han takket lostjenesten for alle innspill de har kommet med inn i departementets arbeid med Nasjonal Transportplan (NTP). Samferdselsdepartementet jobber for å få til økt aktivitet til sjøs. Incentivordningen for overføring av gods til sjø og avgiftsreduksjoner for nærskipsfarten, er eksempler på virkemidler for å få til dette.

Ny teknologi gir nye muligheter og setter nye krav til sjøsikkerhetsarbeidet. Automatisering, fjernstyring, digitalisering, sensorteknologi, stordata med mer er tema som kommer med sterk kraft. Interessante tema er for eksempel: Hvordan kan teknologi få oss til å gjøre færre feil og gjøre hverdagen enklere? Dette var tema som statssekretæren snakket om. Han roste også Kystverket for gode IKT-prosjekter som tester ut og tar i bruk ny teknologi.

Ikke omorganisere men effektivisere
Kystdirektør Kirsti Slotsvik snakket i sitt innlegg om hvilke forventninger hun har til lostjenesten. Nå er det mer snakk om å effektivisere enn å omorganisere. Vi skal spare penger og vi skal utnytte ny teknologi til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet. I saksbehandling på farledsbevis bruker vi for eksempel nå robotteknologi. En fremtid med bruk av autonome skip ligger ikke så langt frem. Det grønne skifte gjennomsyrer arbeidet med NTP og gir økt fokus på bruk av ulike typer drivstoff og utslipp.

Samhandle mer og på nye måter
Vi har gjort grep for å kutte kostnader. Privatisering av losbåttjenesten og effektiviseringstiltak internt har gitt innsparinger og gir fortsatt høy kvalitet på sjøsikkerhetstjenesten los. Effektiv og miljøvennlig drift er våre felles mål, sammen med at vi skal bidra til å forbedre konkurransevilkårene for sjøtransporten. Samhandling på tvers i Kystverket, på tvers av etater og departementer og ellers i samfunnet vil være viktig for å få dette til. Vi blir stadig bedre, men har mer å gå på, utfordret kystdirektøren. Vi har i dag et loskorps på 280 norske loser med spesialkompetanse på mange ulike fartøytyper. Risikovurderinger, behovs- og sikkerhetsanalyser gjøres av loser hver dag. Den generelle farledskunnskapen finnes etter hvert av flere sjøfarende, men spisskompetansen loskorpset besitter kan utnyttes bedre.

Driftsmøtet finner sted på Gardermoen. Avdelingsdirektører fra Kystverkets Hovedkontor og ledere fra flere stabsfunksjoner ved Hovedkontoret er til stede. John G Bernander binder programmet fint sammen som konferansier. I neste uke vil et tilsvarende arrangement finne sted for de i lostjenesten som er på vakt denne uken. 

Foto: Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket.

 

 

 

Siste nytt