Publisert: , Oppdatert:

Automatiserer kontroll av seilaser med farledsbevis

Kystverket tok i november i bruk et digitalt verktøy som forbedrer og automatiserer avdekking av brudd på losplikten. God kontroll av losplikten, deriblant farledsbevisordningen, bidrar til å ivareta høy sikkerhet langs kysten.

På bildet ser man et fartøy som seiler utenfor sitt gyldighetsområde. Bruddet ble oppdaget i en automatisk kontroll av farledsbevis-seilaser i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet Norway.

Når seilasen går utenfor et område eller skipsled som farledsbeviset er gyldig for, får Kystverket umiddelbart en automatisk melding fra systemet. Kystverket tar da kontakt med kapteinen på det aktuelle fartøyet og etterspør en forklaring på hendelsen.

‒ Som oftest er det en naturlig forklaring der kapteinen har gjort en god nautisk vurdering, men vi opplever også tilfeller der man bevisst unndrar seg losplikten, sier seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverkets Senter for los og VTS.

Disse tilfellene blir registrert som brudd på lospliktforskriften og reaksjon på forholdet vil være avhengig av alvorlighetsgrad. Kystverket har myndighet til å utstede overtredelsesgebyr og/eller inndra farledsbevis.

‒ Tilbakemeldinger fra næringen er at vi har en farledsbevisordning som er troverdig og profesjonell. I så måte er avdekking av enkelte brudd et viktig grunnlag for å ivareta en god og effektiv ordning, sier Haugsnes. 

Sjøfarende melder inn

I tillegg til automatisk kontroll, mottar Kystverket meldinger fra sjøfarende ved mistanke om brudd på losplikten. Per 1. september 2017 er det registrert 36 innmeldte seilaser med mistanke om brudd av ulik alvorlighetsgrad, hvorav 23 er registrert som brudd på lospliktforskriften.

‒ Noen tilfeller er blitt vurdert som alvorlige brudd og har medført inndragning av farledsbevis for hele eller deler av gyldighetsområdet for en periode. I tillegg er det utstedt enkelte overtredelsesgebyr til farledsbevis-innehavere og rederier, opplyser Haugsnes.

Mindre overtredelser av lospliktforskriften så langt i 2017, har ført til utstedelse av elleve advarsler. Gjentatte brudd kan føre til reaksjoner som gebyr eller inndragelse av farledsbevis.

Kontroll ‒ en viktig del av myndighetsansvaret

‒ Som myndighet og samferdselsetat er det viktig for oss å ivareta et høyt nivå av sikkerhet og redelighet i ordningen, og samtidig sikre like konkurransevilkår i næringen. Ved hjelp av gode digitale verktøy er vi enda bedre rustet til å ivareta dette ansvaret, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Når man ser på antall seilaser med farledsbevis, er det få som bryter lospliktforskriften. Av de nærmere 53 000 seilasene som har seilt med farledsbevis så langt i 2017, er det foreløpig kun avdekket 23 brudd.

‒ Til tross for lave bruddtall, ønsker Kystverket at automatisert overvåking og kontroll skal bidra til å redusere statistikken ytterligere, samtidig som majoriteten av seilasene kan foregå sikkert og effektivt uten nærmere innblanding fra Kystverket, sier Ervik.

Eksempler på brudd ved bruk av farledsbevis som kan føre til reaksjoner:

  1. Brudd på hviletidsbestemmelser – en farledsbevis-innehaver kan i dag seile maksimalt 14 timer i løpet av en 24-timers periode. Fatigue (tretthet/sovner på vakt) er en av de hyppigste årsakene til grunnstøtinger.
  2. Seilaser der man bryter lokale begrensinger for bruk av farledsbevis, eksempelvis lengdebegrensning på fartøy i spesielle områder.
  3. Tilfeller hvor passasjerfartøy benytter seg av farledsbevis-innehavere som ikke er fartøyets reelle kaptein. I slike tilfeller er sikkerheten til passasjerer og ansvarsforhold viktige hensyn. 
  4. Tilfeller hvor det er avdekket grov uaktsomhet.

Fakta

Fakta om farledsbevisordningen

  • Per 1. august 2017 er det registrert ca. 3200 gyldige farledsbevis.
  • Som tilsynsmyndighet har Kystverket hjemmel i losloven og lospliktforskriften til å følge opp brudd på losplikt, inkludert utstede overtredelsesgebyr og inndra farledsbevis. 
  • Oppfølging av brudd på losplikt har blitt et fokusområde etter innføringen av ny forskrift om differensiering av farledsbevis i ulike klasser og rettigheter og nye lokale begrensninger ved bruk av farledsbevis.
  • Kystverket har etablert gode samarbeidsrutiner med Kystvakten, som benyttes til å gjennomføre uanmeldte tilsyn og dokumentkontroll ved mistanke om brudd på lospliktforskriften. 
  • Farledsbevisordningen ble i 2013 digitalisert gjennom meldingssystemet SafeSeaNet Norway. I dag foregår all saksbehandling og kontroll av farledsbevis i systemet. 
  • Det registreres få ulykker eller uhell om bord i fartøy som seiler med farledsbevis. Under de 53 000 farledsbevis seilasene som ble gjennomført i 2017, per 1. september, ble det kun registrert fem ulykker/uhell, eksempelvis kollisjon eller grunnstøting.

Siste nytt