Publisert: , Oppdatert:

Stor test av Kystinfo Beredskap under SCOPE 2017

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket har utviklet nye, digitale kartløsninger for å effektivisere gjennomføringen av en oljevernaksjon, Kystinfo Beredskap. Ved øvelse SCOPE 2017 kunne utviklerne og brukerne finne ut om verktøyet innfrir når det virkelig gjelder.

Tiden det tar fra et oljeutslipp er avdekket, til selve oljevernaksjon på sjø og land er i gang, avgjør hvor stor skade miljøet blir påført. Tidligere førte en melding om oljeutslipp til at fagfolk måtte ut i felt med penn og papir, deretter behandle data i en avansert kartløsning da de kom inn igjen. I beste fall kunne aksjonsledelsen få informasjonen de trengte samme kveld, slik at de kunne prioritere innsatsområdene.

Med Kystinfo Beredskap skjer registrering i felt via en mobil enhet med en avansert kartløsning som umiddelbart er tilgjengelig for aksjonsledelsen. Tilsvarende løsning er også utviklet med tanke på publikum, og gir lett tilgjengelig informasjon på Kystverkets akuttweb ved en hendelse. Det er Geodatatjenesten og Beredskapssenteret i Kystverket som har samarbeidet med Avinet og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) om å skape et nytt digitalt verktøy som kan gi god tidsgevinst ved en oljevernaksjon.

Se hvordan kartet så ut under øvelse SCOPE 2017: https://beredskap.kystverket.no/scope.

Løpende informasjon fra feltSilje Berger, seniorrådgiver

Under øvelse SCOPE 2017 medførte bruken av Kystinfo Beredskap at både aksjonsledelsen og de som fulgte med på akuttweben på Kystverket.no kunne følge hendelsene og få informasjon fortløpende fra felt.

– Den siste utviklingen av kartløsningen som er gjort, handler mye om å sette sammen data fra mange kilder i nær sanntid i kartet: satellittbilder, data samlet inn av LN-KYV og andre. Disse settes sammen som puslespillbrikker i Kystinfo beredskap, forteller seniorrådgiver Silje Berger fra Kystverket (bildet til høyre).

Se og last ned bilder av løsningen her!

Hun forklarer at miljødata og beredskapsdata, som oversikt overfartøysressurser og depoter med mer, er også deler av dette puslespillet. Ved å se data fra flere kilder i samme kartbilde gir det en bedre forståelse av situasjonen enn å se hver enkelt informasjon hver for seg.

Bedre helhetsforståelse

– Under øvelse SCOPE var det mye fokus på drivbaneberegninger som nå også kan vises i samme kartbilde. Dette gir mulighet til å tenke framover og være i forkant ettersom situasjonen utvikler seg. Med andre ord: Målet er bedre helhetsforståelse for aksjonsledelsen og alle vi samarbeider med, som igjen kan gi bedre beslutninger, sier Berger.

Bidrar til å begrense miljøskader

Aksjonsleder under øvelsen, Rune Bergstrøm, forklarer at som aksjonsleder er det svært viktig å være mest mulig oppdatert på situasjonen ute i felt. Hvor er oljen, hvilke retning driver den i, hvilke sårbare områder er rammet og hvilke kan treffes om kort tid? Hvor befinner beredskapsressursene seg, må vi forflytte dem raskt, eller skaffe flere ressurser å aksjonere med?

– Oppdatert oversikt på kart, samt innspill fra de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing, innsatsleder sjø og egne funksjonsledere gir det beste grunnlaget for å fatte de rette beslutningene til rett tid. På den måten kan vi hindre og begrense skadene på miljøet. Under øvelse SCOPE 2017 erfarte jeg at løsningen langt på vei innfrir disse behovene, sier Bergstrøm.

Fungerte under press

Leder av plan og miljøseksjonen i Kystverket, Even Widerøe Kristoffersen, puster lettet ut etter at Kystinfo Beredskap slik han ser det besto syretesten.

– Det viste seg at i en presset situasjon ble ikke løsningen en merbelastning, men forenklet arbeidet for våre folk ute i felt, det igjen gjorde det mindre krevende å få et korrekt inntrykk av situasjonen på hendelsesstedet, sier Widerøe Kristoffersen.

Se flere detaljer om Kystinfo Beredskap her: https://beredskap.kystverket.no

Se hvordan kartet så ut under øvelse SCOPE 2017: https://beredskap.kystverket.no/scope .

 

Fakta

Flere fagmiljøer i Kystverket har bidratt i utviklingen av systemet:

Beredskapssenteret: Beredskapssenteret med base i Horten jobber i hovedsak med miljøfaglige, operative og materielltekniske spørsmål knyttet til statens beredskap mot akutt forurensning. Senteret ivaretar Kystverkets førstelinjeberedskap mot akutt forurensning, inkludert tilsyn og oppfølging av forurensningshendelser.

Geodatatjenesten: Det faglige, koordinerende ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til Geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er en del av Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er bl.a. ansvarlig for utvikling og drift av Kystverkets felles geodatainfrastruktur (databaser, kartservere, klientløsninger, kartkatalog og nedlastingsløsning), oppfølging av standardiseringsarbeid, kontaktpunkt mot Norge digitalt-samarbeidet, samt sekretariat for Kystverkets geodatautvalg.

Les også:

Ny teknologi effektiviserer

Kystinfo - ny kartløsning

Siste nytt