I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen en bevilgning på 75,2 millioner kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø ble innført i 2017, og tidligere i år fikk seks prosjekter tilsagn om totalt 93 millioner kroner i tilskudd. De seks prosjektene er beregnet å kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø gjennom etablering av nye sjøtransporttilbud i løpet av støtteperioden på tre år.

Tilskuddsordningen vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft samtidig som man når miljø, trafikksikkerhets- og framkommelighetsmål.

– Vi beregner at insentivordningen vil medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på 140.000 tonn i 2020, sier Solvik-Olsen.

- Dette er en relativt nyopprettet ordning som viser stort positivt potensial, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Grønn nærskipsfart
Sjøtransporten skal være en effektiv, trygg og miljøvennlig transportform. En viktig forutsetning for å redusere utslippet av klimagasser i transportsektoren er tilgang på fornybare energibærere og mer klimavennlig drivstoff. Bedre tilgang til landstrøm og tankingsfasiliteter for LNG kan være viktige bidrag. Regjeringen har tidligere redusert elavgiften for skip – både for lading av batterier og landstrøm.

Satsning på autonome løsninger
Norge kan allerede tilby verdens første testområde for autonome fartøy. Det er etablert i Trondheimsfjorden. Etter dette er Storfjorden etablert som nytt testområde. Etableringene understøtter de viktige marine innovasjonsklyngene vi har i Norge. Regjeringen legger til rette for at statlig sjøsikkerhetstjenester, infrastruktur og regelverk moderniseres og tilpasses slik at ny teknologi kan utvikles, prøves ut og tas i bruk. Regjeringen har gitt Kystverket en viktig rolle i arbeidet med å sikre at Norge også i fremtiden skal være en av de ledende maritime kunnskapsnasjonene, sier samferdselsministeren.