Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Har voktet Hordalandskysten i 25 år

Fredag 1. september markerte Kystverket 25-års jubileet til Fedje sjøtrafikksentral. Siden oppstarten i 1992 har sentralen opplevd store endringer, med utvidelse av tjenesteområde og omfattende teknisk fornying. 

Sjøtrafikksentraltjenestene på Vestlandet ble etablert fra Fedje sjøtrafikksentral 1. september 1992. De siste 25 årene har tjenesten gjennomgått en rekke større endringer som etablering i nye geografiske områder, stor teknologisk utvikling, betydelig kvalitetsheving av tjenesten og store endringer i skipsfarten.

– Sammenlignet med når vi startet opp, har vi i dag dobbelt så stort tjenesteområde, dobbelt så mye trafikk og nesten dobbelt så stort seilasvolum. Vi har heller aldri hatt så gode systemer som vi har i dag, sier sjøtrafikksentralsjef ved Fedje sjøtrafikksentral, Terje Alling, som har hatt sentralen som arbeidsplass siden oppstarten.

Moderne overvåkingssystemer

I 2016 ble sjøtrafikksentralen styrket med nytt overvåkingssystem og to nye radarer. Nytt og bedre utstyr har forenklet og effektivisert sentralens myndighetsoppgaver innen regulering og overvåking av skipstrafikk i Bergensregionen.

‒ Det nye systemet støtter trafikklederens oppgaver på en bedre og enklere måte enn før. Sofistikerte alarmer åpner for at man kan identifisere potensielt risikofulle trafikksituasjoner raskere og tidligere. Vi kan legge inn ulike alarmkriterier som fartøystyper, fart og vindstyrke, forhold som kan være medvirkende faktorer når uønskede trafikksituasjoner oppstår, opplyser Alling.

Bidrar til sikker og effektiv sjøtransport

Erfaringer viser at Kystverkets sjøtrafikksentraler har en god risikoreduserende effekt i sine tjenesteområder. I sitt tjenesteområde utsteder Fedje sjøtrafikksentral årlig nærmere 100 000 skipsklareringer, og i 2016 utførte sentralen rundt 2600 inngrep for å avklare trafikksituasjoner. Årlig avverger sentralen rundt fem alvorlige nestenulykker.

‒ Tallene understreker viktigheten av sjøtrafikksentralens forebyggende arbeid. Alle trafikklederne har lang fartstid som styrmenn og kapteiner om bord i fartøy, og har derfor god innsikt i forhold om bord og i farvannet. De kan lett sette seg i navigatørens sted og vite hva som potensielt kan oppstå og hvilke løsninger som skal til for å unngå ulykker, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Utvidet tjenesteområde

Fra kontrollrommet på sentralen overvåker og regulerer trafikkledere døgnkontinuerlig skipstrafikken i sitt tjenesteområde, som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst.

1. januar 2014 ble tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral utvidet til innseilingen til Bergen, inkludert Vatlestraumen og Kobbeleia.

Den største andelen som overvåkes og reguleres er skip i kysttransitt, anløp ved oljeterminalene ved Sture, Mongstad og forsyningsbasene CCB Ågotnes og CCB Mongstad, og anløp til og fra Bergen. I tillegg følger sentralen skipstrafikk til og fra industriområdet Sløvåg.

I sentralens tekniske systemer ligger det et stort potensial for avansert videreutvikling og tilrettelegging av flere oppgaver basert på fremtidige behov.

Tjenesten skal styrkes ytterligere

For å opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået innen sjøtransport, håndtere forventet trafikkøkning og unngå akutt forurensning, legger Nasjonal transportplan (NTP) opp til å utvide tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene. I grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, er Vestlandet beskrevet som området hvor det er høyest sannsynlighet for utslipp av råolje eller oljeprodukter. 

Styrking av sjøtrafikksentraltjenesten er identifisert som et viktig satsingsområde for å imøtekomme utfordringer knyttet til forventet økning i skipstrafikk og ulykkesrisiko de neste 25 årene. 

I 2017 har Kystverket fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å forberede en utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene til farvann der sjøtrafikken representerer en relativ høy risiko. Farvannet mellom Fedje og Kristiansund kan bli innlemmet i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet, som er lokalisert på Fedje og Kvitsøy. 

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Siste nytt