Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Nå kan alle se skipsanløp på nett

Følger du med på skip som kommer og går i ditt område? For å få detaljer om seilasen kan du nå søke i Kystverkets digitale liste over pågående seilaser langs kysten.

Her kan du gå inn på den digitale seilasoversikten som viser skipsnavn, identitetsnumre, avgangshavn, avgangstid, ankomsthavn og estimert ankomsttid til alle meldepliktige seilaser langs kysten. Det er også mulig å søke spesifikt på anløps- og avgangshavner.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et ledd i Kystverkets arbeid med å tilrettelegge for innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet.

I tillegg til anløpsmeldingene har Kystverket gjennom den digitale karttjenesten Kystinfo gitt publikum tilgang til AIS Norge, som registrerer live data om skipstrafikken. Se direktelenke til AIS i Kystinfo her. I Kystinfo ligger det også informasjon om havner og farleder i Norge.

‒ Etter hvert vil disse dataene bli tilgjengelig i elektroniske formater. Frigjøring av maritime data og statistikk åpner for at informasjonen kan nyttes til verdiskapning, effektivisering og innovasjon i privat og offentlig sektor, sier seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling.

Mottar store mengder data

Seilasoversikten henter kontinuerlig data fra den digitale meldingstjenesten SafeSeaNet Norway ‒ et felles nasjonalt meldepunkt for skip som skal avgi pålagte meldinger til norske myndigheter. Systemet er utviklet i samarbeid med ulike norske myndigheter og skipsfarten.

I 2017 mottok Kystverket nærmere 126 000 meldinger fra sjøfarende i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Antall meldinger i systemet har økt betraktelig de siste ti årene. Bare i 2017 økte antall meldinger fra skipsfarten med fem prosent fra året før. I gjennomsnitt utgjorde det i fjor rundt 10 500 meldinger i måneden mot 10 000 i 2016. Nærmere 15 prosent av meldingene i 2017 kom fra skip som fører farlig last.

Fokus på forenkling og automatisering

Kystverket jobber stadig med effektivisering og digitalisering av maritime tjenester for maritime brukere. Den digitale meldingstjenesten SafeSeaNet Norway er en slik tjeneste. Over en tiårsperiode fra 2005 til 2015 er meldinger fra skip til myndigheter og havner om havneanløp gradvis blitt samordnet og gjort elektroniske. Det er anslått at dette har ført til at antall meldinger er blitt redusert med om lag 245 000. Denne forenklings- og effektiviseringsprosessen pågår fortsatt.

‒ Digitalisering og videre utvikling av meldingstjenesten skjer i nært samarbeid med brukere. Vi har stadig fokus på økt forenkling og automatisering for å tilrettelegge for ytterligere informasjonsutveksling mellom skipsfarten og myndigheter. Gjenbruk av data, økt fleksibilitet og automatisering er sentrale nøkkelord for fremtiden, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

SafeSeaNet Norway støtter i dag meldinger etter blant annet forskrift om meldeplikt etter havne og farvannsloven, tollforskriften, utlendingsforskriften, Forsvarets anløpsforskrift og havnestatskontrollforskriften.

Fakta

Fakta om SafeSeaNet Norway:

  • I 2017 var meldingstjenesten SafeSeaNet Norway tilgjengelig 99,39 prosent av tiden.
  • SafeSeaNet Norway er et digitalt meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.
  • Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.
  • Utviklingen av et felles rapporteringssystem for skipsfarten er basert på det europeiske Single Window konseptet, som ble først introdusert i EU direktiv 2002/59. Single Window konseptet anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang.
  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet, gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.
  • For få år siden måtte skipsfarten sende meldinger flere ganger til ulike myndigheter. Meldingene ble sendt via papir, telefon, e-post eller faks. Nå sender skipsfarten kun en digital melding en gang gjennom SafeSeaNet Norway.
  • Rask og enkel tilgang på digitaliserte meldinger fra skipsfarten har frigjort tid og ressurser i myndighetenes administrasjon. For navigatører om bord i skip har en reduksjon av manuelle registreringer frigitt mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.
  • Kystverket anslår at skipsfarten i dag anslagsvis bruker 12 000 færre årlige timeverk enn tidligere på utfylling av meldinger til ulike myndigheter.
  • Koblingen mot bestilling av los og rapportering av lospliktige seilas i 2008 førte til et hopp i antall innrapporterte seilaser. I tiden etterpå er sammenkoblingen med andre etater, ulike tiltak mot skip som ikke rapporterer, og dialog med næringen viktige årsaker til at antall meldinger har økt jevnlig. I dag har et skip flere grunner og insentiver for å rapportere enn i 2007, noe som gir økt innrapportering.

Skipsrapportering

Siste nytt