Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Økt aktivitet i marine og maritime næringer

Lostjenesten opplevde en oppgang i antallet lospliktige seilas i 2017. Dette vitner om økt aktivitet i marine og maritime næringer langs kysten vår.

Totalt var det en økning i lospliktige seilaser på 5,4 prosent fra 2016 til 2017. I 2017 ble det utført 122 651 lospliktige seilaser. Av disse ble 40 403 utført med los ombord og 81 203 ble utført med farledsbevis. Resten (1045) var dispensjoner.

Antall losinger (los om bord) økte med 3,8 prosent i 2017 i forhold til i 2016, mens antall seilaser med farledsbevis økte med 6,5 prosent i samme periode.

- Nedgangen i oljeindustrien ser ut til å ha flatet ut og har en svak oppgang. Vi ser tegn til økt aktivitet og planlegging, bekrefter losdirektør Erik Blom.
De to største kategoriene av fartøy som mottar los er lasteskip og offshore- og spesialfartøy. Lasteskip dominerer oppdragsmengden, både i antall oppdrag (53 %) og antall losingstimer (51 %). Tankskip utgjorde i antall oppdrag 31 % av utførte losoppdrag, men bare 22 % av utførte losingstimer, siden mange av disse er av kort varighet.

Tank og last er størst
Ser vi på losoppdrag per skipskategori er det en liten økning i oppdrag for tankskip (5%), lasteskip (4%), fiskefartøy (1%) og passasjerskip (6%), mens det er liten nedgang for offshorefartøy og spesialfartøy (-1 %).
- Foruten fisk og oljerelaterte produkter, er stein og sand blant lastetypene som det nå skipes mer av ut av landet, sier Blom.

Lengre cruiseoppdrag
I 2017 som i 2016 hadde et losoppdrag en gjennomsnittlig varighet på 3,3 timer. Losoppdragene for passasjerskip økte i varighet, fra 7,7 timer i 2015 og 2016, til 8,1 timer i 2017. Offshorefartøy og spesialfartøy har en motsatt utvikling, fra en gjennomsnittlig varighet på 5,3 timer i 2016 til 4,7 timer i 2017.

Høysesongen for passasjerskip er fra april til september. For de andre fartøyskategoriene er det jevnere mengde trafikk gjennom året. Antallet losingstimer varierte fra 8260 timer i februar til 15550 timer i juni. Toppen i juni var høyere enn foregående år. Totalt er antallet losingstimer 4,8 % høyere inn enn i 2016.

Lospliktige oppdrag med farledsbevis
Ser vi på det større bildet, har registrert lospliktig trafikk økt betydelig fra 1995 til 2017, mens antall losoppdrag viser en nedgang på rundt 600 oppdrag (-1,5 %). Dette skyldes blant annet farledsbevisordningen som har gjort det mulig å gjennomføre seilas uten å måtte ta los. Antallet lospliktige seilas fordelte seg i 2017 slik: 66 % seilas med farledsbevis, 33% losoppdrag og 1 % seilas med dispensasjon. (illustrasjon)

 

Antall navigatører som har farledsbevis har økt fra et snitt på om lag 2.800 i perioden 2006-2015, til 3.218 ved utgangen av 2017.

Dispensasjoner
Dispensasjon fra losplikten gis i enkelttilfeller. Dispensasjon kan gis dersom det er eller vil bli mangel på los og hensynet til sjøsikkerheten tilsier at dispensasjon kan gis; eller i andre tilfeller der det er urimelig å pålegge et fartøy å bruke los og det åpenbart er sikkerhetsmessig forsvarlig å gi dispensasjon. Kystverket har nå automatisk behandling av dispensasjonssøknader gjennom skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet. Dette forenkler og effektiviserer og gir en enhetlig praksis i saksbehandlingen. Noen dispensasjoner avgjøres av losoldermennene, mens dispensasjoner av prinsipiell karakter behandles av forvaltningen. 


Trafikk fordelt på losstasjoner

16 av 27 losstasjoner opplevde en oppgang i antallet losoppdrag fra 2016-2017. Stasjonene med størst økning i lospliktig trafikk er Brevik, Sokndal, Fedje, Hvasser, Tananger og Kristiansand. Stasjonene med størst nedgang i trafikken er Honningsvåg, Kirkenes, Trondheim og Florø.

(kart som viser konsentrasjonen av lospliktig trafikk)

Loskorpset teller i dag 277 årsverk. Hver los utførte i 2017 i gjennomsnitt 146,4 oppdrag. Dette er en økning på 6,1 % fra året før.

Ulykkesstatistikk
I 2017 var det seks ulykker med los om bord (4 grunnstøtinger, 1 berøring med annet fartøy ved manøvrering til kai og 1 kontaktskade med kai). En av ulykkene skyldes teknisk feil ved fartøyet, andre skyldes at kapteinen ikke fulgte losens anvisninger. Dette er samme antall ulykker som året før, men likevel et tall vi har som målsetning å redusere.

For seilas med navigatører på farledsbevis er tallet 10 (7 grunnstøtinger, 2 kollisjoner med sjømerke og 1 kontaktskade/kollisjon med land). Dette er også det samme tallet som året før.

Losformidling
Lostjenesten er brukerfinansiert og vi jobber jevnt med å optimalisere driften for at brukerne skal få en best mulig tjeneste til lavest mulig pris, sier losdirektør Blom.
Formidling av los til fartøyene innebærer logistikkutfordringer. Våre tre losformidlingskontorer gjør sitt ytterste for at dette skal skje så smidig som mulig. Av alle losoppdrag i 2017 (40 403) var det 1,4% av kundene som måtte vente mer enn 1 time på los.
- Dette er et tall vi, sammen med næringen, jobber med å få ytterligere ned, sier losdirektøren.
- Det foregår en kontinuerlig utvikling av de verktøyene vi benytter for tildeling av oppdrag. Vi kan i prinsippet sette los om bord på et fartøy på to timers varsel i de fleste havner langs hele vår langstrakte kyst – dette er et service nivå som er kostbart å drifte. For at vi skal kunne redusere kostnadene ytterligere er vi også avhengig av at næringen gjør sin del av jobben ved på sin måte å planlegge sitt behov for los så tidlig som mulig. Venter fartøyene for lenge med å bestille los, medfører det ekstrakostnader å få losen til oppdraget i tide, forklarer han.
- Når det er sagt har vi god dialog med næringen, både gjennom brukermøter og interesseorganisasjonene; og vi samarbeider godt for å løse felles utfordringer på best mulig måte.

I 2018 har Samferdselsdepartementet fastsatt losavgiftene med en gjennomsnittlig økning på 1,9 %. Det er reelt sett lavere enn i 2017, fordi forventet lønns- og prisstigning er på rundt 2,5. 

 

 

Siste nytt