Publisert: , Oppdatert:

Ny satellitt vil styrke skipsovervåkningen

Kystverket styrker skipsovervåkningen i Norge betraktelig når en ny satellitt kommer i bane. Utviklingen av NorSat-3 med AIS og radardetektor er i gang.

Illustrasjon. (NorSat-2, heleid av Kystverket)

Som del av Kystverkets langsiktige arbeid med å forebygge uønskede hendelser til sjøs, jobber vi kontinuerlig med å styrke sjøtrafikkovervåkningen. I de senere år har vi tatt i bruk satellitter for å forbedre og utvide informasjonsbildet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde blant annet dette som tema i sin tale i Oslo Militære Samfunn mandag 8. januar.

– Digitaliseringen er i stor grad avhengig av rombaserte tjenester, sa Forsvarsministeren. Og fortsatte:
– Det mest kjente og gjennomgripende er satellittbaserte navigasjonssystemer. ( …) Vår beliggenhet langt mot nord gjør at satellitter i bane ved ekvator gir liten dekning. Satellitter i polar bane gir imidlertid suverent god dekning over norske områder og våre nærområder. Utviklingen av mikrosatellitter har gjort at også mindre nasjoner kan utvikle kapasiteter i verdensrommet. Norge har skutt opp fire slike satellitter til nå. Tre satellitter er planlagt skutt opp de neste årene, og flere kan komme til.

Ny mikrosatellitt
Ja, en ny AIS-satellitt er under planlegging - NorSat-3. Dette blir en ny mikrosatellitt i NorSat-serien. I likhet med sine forgjengere, NorSat-1 og -2, vil den være utstyr med AIS-mottaker som fanger opp antikollisjonssignaler fra skip. Men NorSat-3 går lenger enn sine forgjengere ved at den også har med en eksperimentell navigasjonsradardetektor (NRD). Den skal i første rekke teste og demonstrere teknologien, men vil også bidra til et bedre maritimt trafikkbilde innen 2020.

Siden 2010
Alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha og bruke AIS-systemet. Ved hjelp av AIS-signaler fra slike, har Kystverkets satellitter registrert og sporet skip over hele verden siden 2010, da den første AIS-satellitten ble skutt opp. NorSat-3 vil bidra til å opprettholde konstellasjonen av satellitter for maritim overvåking, som i dag består av fire satellitter, og der to nå har passert forventet levetid.

Kystverket eier og finansierer også den kommende NorSat-3-satellitten. Norsk Romsenter er prosjektleder. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) leder utviklingen av selve NRD-nyttelasten, finansiert av Forsvarsdepartementet.

- AIS-satellittene har vært en «game-changer» for den sivile maritime trafikkovervåkningen, og gir oss unik informasjon om trafikken i våre havområder, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Deler våre data
Kombinasjonen av AIS-mottakeren og radardetektoren skal gi et enda bedre maritimt trafikkbilde. Kystverket deler sin AIS-data med andre offentlige etater. Aldri tidligere har vi hatt så god oversikt over skipstrafikken i norske havområder, rundt Svalbard og i resten av Arktis, inkludert Nordøstpassasjen, som nå. Enda en satellitt, NorSat-4, er også på trappene.

- Det er viktig å understreke at NorSat-3 er en sivil satellitt som bare skal fange opp signaler fra frekvensene som IMO har bestemt for sivile navigasjonsradarer, sier Jon Harr, prosjektleder hos Norsk Romsenter.


Gjør trafikkdataen mer robust
Men AIS-meldingene alene gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av skipstrafikken. Tekniske feil kan dukke opp, og interferens og manipulering av informasjonen er mulige problemområder.

Ved å inkludere andre signaler fra skipene, som for eksempel fra lovpålagt navigasjonsradar, vil mye være gjort for å tette hullene. Sammenstilling av AIS og slike tilleggskilder til skipenes posisjon, vil gi et mer komplett og riktig situasjonsbilde for blant annet sjøtrafikksentral-tjenestene, søk- og redning. Overvåkingen blir også mer effektiv ved å prioritere skip med avvikende AIS-rapportering. Internasjonale regler pålegger båter å bruke både AIS og navigasjonsradar, og NorSat-3 kan dermed bidra til å verifisere at skip i trafikk oppfyller kravene.

– NorSat-3 prosjektet er godt i gang, bekrefter prosjektleder Jon Harr.
– Vi har en ambisiøs tidsplan og regner med at satellitten vil være klar til oppskytning før utgangen av 2019.

Kontaktperson
Arve Dimmen
951 90 595
Sjøsikkerhetsdirektør
Kystverket

Hele Forsvarsministerens tale i Oslo militære samfunn, 8. januar

Mer om AIS

Regelverk og krav 

Tilgang til Kystverkets AIS-data - åpent for alle via vår karløsning Kystinfo

Film om den første AIS-satellitten

Fakta

Fakta: AIS

• AIS er et automatisk identifikasjonssystem, innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.

• AIS transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede, AIS Norge, som består av 60 basestasjoner langs kysten, og av AIS-satellittene AISSat-1 og 2, NorSat1 og 2.

• Kystverket drifter AIS Norge og gir slik kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten og i norske havområder.

• Kystverket har som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS data for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.

• AIS-data brukes i sivil trafikkovervåkning og beredskap, for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.

• Tilgang på AIS data er en viktig del av grunnlaget for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester, søk- og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene.


Fakta: Norske mikrosatellitter
AISSatNorges første nasjonale mikrosatellitt ble skutt opp 12. juli 2010 fra India. 

AISSat-1 er seks kilo tung og måler 20 x 20 x 20 centimeter. Besto teknologitesten på at det er mulig å motta AIS fra rommet, og har fungert som en operasjonell satellitt. 

Suksessen med AISSat-1 førte til bygging av en tvilling, AISSat-2, skutt opp 8. juli 2014. AISSat-3, som skulle erstatte sine to forjgnere, gikk dessverre tapt i en oppskyting fra Russland i november 2017.

NorSatSerien av NorSat-satellitter bærer også med seg avanserte AIS-mottakere, men er i tillegg utstyrt med andre instrumenter:

NorSat-1 har et sveitsisk solinstrument og Langmuir-prober for nordlysforskning, mens Norsat-2 tester ut VDES – en ny internasjonal standard for to-veis kommunikasjon til havs. Begge ble skutt opp sommeren 2017.

NorSat-3 skal demonstrer en navigasjonsradardetektor. 

 

Siste nytt