Publisert: , Oppdatert:

Forslag til endringer i Losloven

Samferdselsdepartementet sender nå ut på høring et utkast til endringer i losloven. Formålet med forslaget til lovendringer er å fjerne rettslige hindre for autonom kystseilas, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas.

Kystverket bistår med råd og veiledning i en rekke pågående prosjekter som innbefatter autonome fartøy. I tilknytning til disse prosjektene har det blitt påpekt at dagens loslov og tilhørende forskrift vil måtte endres før det kan bli aktuelt å tillate førerløse operasjoner med lospliktige fartøy. Det er derfor veldig bra at departementet nå tar tidlig tak i denne problemstillingen, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.

Det er Kystverket som i dag forvalter både lostjenesten og farledsbevisordningen. Vi vil også ha en nøkkelrolle når det gjelder utprøving og innføring av autonom kystseilas.

---

 Med autonom kystseilas menes her seilaser innenfor grunnlinjen der navigering og manøvrering av skipet ikke ivaretas av skipsfører som befinner seg på fartøyets bro. Navigering og manøvrering av skipet kan være overlatt til systemer som automatisk fører fartøyet, eller til skipsfører som befinner seg andre steder enn fartøyets bro.


Høringsbrev og høringsnotat

Høringsfrist: 15.08.2018

Siste nytt