Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Tidligere oppdateringer om havariet av KNM Helge Ingstad, publisert fra 08.11 til og med 13.11

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Her finner du Kystverkets tidligere informasjon om hendelsen, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11.

Oppdatert 13.11. 2018, kl. 17.20.

Statens naturoppsyn (SNO) har i dag vært ute på ny synfaring i Øygarden, i områdene der det er registret forurensning etter havariet til KNM Helge Ingstad. De rapporterer at det ikke er funn av oljeskadet fugl, sjøpattedyr eller vilt. På sin runde har de observert svartbak, havørn, gråmåker, en alkefamilie og skarver, men ingen av disse har altså påviselige skader fra forurensningen. De har tidligere i dag meldt om en oterfamilie som svømte i dieselsøl.

SNO vil gjennomføre en ny runde i morgen formiddag.

Mattilsynet har utarbeidet kostholdsråd i forbindelse med den pågående aksjonen i Hjeltefjorden i Øygarden, Hordaland. Her kan du lese deres råd.

Oppdatert 13.11. 2018, kl. 13.00.

Som oversiktsbildene fra i formiddag (13.11. 2018) viser, blir stor deler av forurensningen fra havaristen samlet opp av lenser i nordlig retning. Bildene viser at det er noe forurensning som går gjennom lensene, og en del av dette samles opp. Denne forurensningen er stort sett diesel, som er tynn film – og med vinden og vært som er i området løser det øvrige seg opp selv (fordamper og dispergerer).

Været neste døgn: Økende vind, til cirka 15 m/s, sørøst. Strømmen øker til opp mot 2 knopp – nordlig retning.

  • Havforskningsinstituttet har laget en kunnskapsoversikt over miljøforholdene nært Stureterminalen. Les mer om det her.

Oppdatert 13.11. 2018, kl. 10.10.

Kystverkets innsatsleder – sjø meldte klokken 06.17 i morges at havaristen, KNM Helge Ingstad, har sunket dypere. Det er nå bare radartårnet, samt deler av hekken, som stikker opp over vannflaten.

Forsvaret vil ha en orientering om situasjonen på Haakonsvern klokken 11.00. Oppmøte for pressen klokken 19.45.

Kystverket vil skaffe oversikt over situasjonen, både fra land, sjø og fra luften. Vi avventer også tilbakemelding fra Sjøforsvaret for hvordan de planlegger å følge opp den endrede situasjonen.

Det er fortsatt tidvise lekkasjer fra havaristen, men ikke mer enn det som tidligere har vært.

Kystverket har totalt samlet opp 13 kubikkmeter med forurensning (diesel).

Det er godt med oljevernressurser i området, men i tillegg til ressursene som tidligere er omtalt er ytterligere to fartøyer i den kystnære oljevernberedskapen rekvirert. Det ene fartøyet er allerede på plass, mens det andre har beregnet ankomst i ettermiddag.

Kontaktperson Kystverket: Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland. Tlf.: 922 08 089

Oppdatert 12.11. 2018, kl. 13.45.

Havaristen virker å ligge stabilt på stedet. Tiltak for å sikre og stabilisere havaristen utbedres kontinuerlig. Oljevernressurser er mobilisert med fremskutt depot på Kollsnes; Kystverkets overvåkningsfly, Kystverkets OV Utvær, Fartøy i kystnær beredskap (FKB), KV Tor, Kystverkets slepeberedskapsfartøy, depotstyrker og IUA Bergen. Det er etablert to lensebarrierer rundt havaristen. Videre arbeid med lensesetting koordineres med bergingsoperasjonen av KNM Helge Ingstad. Absorberende lenser brukes for å ta opp de utslipp som kommer fra havaristen.

Tidligere i dag ble det gjennomført et nytt flyktokt med Kystverkets overvåkningsfly. Før det blir mørkt i dag skal flyet på vingene igjen. Toktene viser en viss forurensning på sjø, men det er snakk om små mengder "tynn ikke-aksjonerbar film", som etter hvert går i oppløsning.

Forsvaret har inngått kontrakt med BOA management for berging av KNM Helge Ingstad. Kystverket har dialog med Forsvaret om planene for berging, som en del av vår tilsynsrolle.

Det er standard prosedyre i Kystverket å gjennomføre en intern gjennomgang av alvorlige hendelser som skjer med lospliktige fartøy eller i våre trafikksentralområder. Vi har startet dette arbeidet også for denne hendelsen.

Oppdatert 11.11. 2018, kl. 10.45.

I løpet av lørdagen utførte Kystverket inspeksjon og korrigeringer av allerede utlagte lenser i Øygarden kommune. I løpet av søndag vil det bli lagt ut flere lenser i mindre viker og sund i området ved Hjelme kirke. I tillegg vil det bli byttet ut absorberende lenser som begynner å bli mettet av oljesøl.

Bilder fra gårsdagens tokt med Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, er lagt inn i kartløsningen (se over). Klikk på «Fullversjon» nederst til høyre i kartet for å få klikkbare ikoner for å hente frem informasjon.

Det blir gjennomført flytokt i dag også. Bilder og observasjoner fra disse vil også bli lastet opp i kartløsningen. 

Havaristen virker å være stabil. Ytterligere stabiliseringsarbeid gjennomføres. Det pågår kartleggingen av havbunnen rundt havaristen, som vil danne grunnlag for forsvarets videre arbeid. Kystverket har bedt om planer for dette arbeidet når det foreligger.

Oppdatert 10.11. 2018, kl. 13.42.

Havaristen virker ligge stabilt på stedet, men Forsvaret jobber fortsatt med ytterligere tiltak for sikre og stabilisere havaristen. Stabiliseringsarbeidet forventes å blir sluttført i løpet av dagen.

Formiddagens flytokt med Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, viser at det fortsatt er svært lite forurensning å observere.

Kystverket jobber videre med å forsterke sikringen av havaristen med lenser, og samler opp eventuell forurensning som kommer på sjøen.

Det er fortsatt ikke observert oljeskadet fugl eller sjøpattedyr.

 Oppdatert 10.11. 2018, kl. 10.00.

Situasjonen i morgentimene i dag er lik den som var i går. Det betyr at Kystverket fortsatt jobber med å legge nye og kraftigere lenser rundt havaristen. Kystverkets fartøy OV Utvær og Storholmen jobber med dette. I tillegg skal Slåtterøy inn i operasjonen. Det er også to fartøyer fra den kystnære beredskapen, med oljevernsystemer i sving, i tillegg til ressurser fra Kystvakta. Det samme er ressurser fra det interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA).

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, er på ute på tokt nå på formiddagen for å få oversikt fra luften.

Oppdatert 09.11. 2018, kl. 13.02.

Kystverket legger nå nye og kraftigere lenser rundt havaristen. I tillegg til å legge ut kraftigere lenser, skal det også legges doble ringer. Dette er tiltak for å ha enda bedre kontroll.

IUA (det interkommunale utvalget mot akutt forurensning) jobber nordover i øygarden. De er ute for å observere og kontrollere områder som ble rapportert inn etter flytoktet tidligere i dag, samt andre aktuelle områder. Det er også flere sund som er skjermet i området, slik at det ikke kommer eventuell forurensning inn i sårbare områder.

Det er ikke registrert oljeskadede fugler eller sjøpattedyr.

Oppdatert 09.11. 2018, kl. 10.50.

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, var på vingene over skadestedet i morgentimene. Deres observasjoner var svært oppløftende. Kort forklart rapporterer de at det ser veldig mye bedre ut enn i går, og at det er svært lite igjen av forurensningen. Det er også svært lite som lekker ut fra havaristen. Dette kontrolleres med lenser.

Flytoktet gikk nord til Fedjeosen, og fra luften kunne de ikke se noe forurensning mellom Øygarden og Fedje.

Se film fra Kystverkets overvåkningsfly fra morgentimene i dag: 

Oppdatert 09.11. 2018, kl. 09.30.

Kystverket ble i går kveld, i samråd med Sjøforsvaret, enige om at det iverksettes statlig aksjon. Det betyr i praksis at Kystverket nå leder aksjonen som har til hensikt å begrense omfanget av forurensningen (oljevernaksjonen), mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen. Kystverket fører tilsyn med dette arbeidet.

Av ressurser i området har Kystverket to fartøyer i kystnær beredskap, med oljevernsystemer, ni depotmannskaper og 1000 meter absorberende lenser, samt ressurser fra Kystvakta. KV Tor er innsatsleder for operasjonen på sjø. Ytterlige oljevernressurser kan raskt mobiliseres ved behov.

Fokus for Kystverket er nå å oppsamling av eventuell frittflytende olje, samt begrense spredning av utslippet fra havaristen. Utslippet som til nå har nådd sjø er fortsatt stort sett helikopterdrivstoff – som løser seg opp/fordamper.

Kystverket overvåkningsfly, LN-KYV, var på vingene i morgentimene.

Kystverket har bedt om en bergingsplan og en plan for tiltak på havaristen fra Forsvaret. Denne vil komme cirka klokken 12.00 i dag.

Oppdatert 08.11. 2018, kl. 20.00

Dagens siste tokt med Kystverkets overvåkningsfly, LN-TRG, viste en situasjon som langt på veg var identisk med de to tidligere toktene. Det som var mest merkbart var at det er betydelig mindre lekkasje fra havaristen. Fortsatt er det som driver på sjøen av forurensning relativt tynn film, som mange steder fortone seg som regnbuefargede striper. Denne vurderes fortsatt som ikke aksjonerbar – altså at den er for tynn for oppsamling, og fordamper og løser seg opp naturlig.

Helikopterdrivstoffet, som har lekket ut, er også drevet lenger ut fra land. Samtidig er det en del mer vind i området, som gjør at den tynne filmen løses opp raskere.

Det neste planlagte flytoktet er i morgen tidlig, klokken 07.00. Flypersonellet er imidlertid i beredskap for å gå på vingene dersom noe uforutsett skulle inntreffe i løpet av kvelden eller natta. Morgensdagens flyvninger foretas med LN-KYV.

Oppdatert 08.11. 2018, kl 15.55.

Forsvaret leder bergingsoperasjonen, i tett samarbeid med Kystverket, slik situasjonen er per nå. Forsvaret fortsetter altså arbeidet med å sikre havaristen – før videre tiltak iverksettes.

Det er bekreftet at det har lekket ut ti kubikkmeter med helikopterdrivstoff. Forurensningspotensialet, altså det som er om bord i havaristen, er 380 kubikkmeter marin diesel, i tillegg til noe helikopterdrivstoff og noe bunker.

Med tanke på oljevernressurser – som mobiliseres for å begrense utslipp og ivareta miljøhensyn – er Kystverkets oljevernfartøy OV Utvær på veg til området, med beregnet ankomst til området rundt klokken 19.00 i kveld. Fra før er fartøy fra kystnær beredskap, med to oljevernsystemer, på plass, i tillegg til kystvakten og de interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA). Det er også tilgang til oljevernutstyr fra Sture og Mongstad

Kystverket er mobilisert for, og forberedt på en eventuell oljevernaksjon, og fortsetter utover dette med å føre tilsyn og å gi bistand.

Oppdatert 08.11. 2018, kl 12.56

Kystverkets overvåkningsfly, LN-TRG, har gjort en ny overflyvning i området ved havaristen. Deres observasjoner viser at det er noe diesel som flyter fra havaristen – fortsatt som tynn film, og ikke aksjonerbart.

I nordlig retning er det observert diesel i drift så lang som til Fedjeosen. Utslippet holder seg stort sett ved land på Øygard-siden.

Kystverket vil foreta en ny flyvning før det blir mørkt, rundt klokken 14.00, og vil i ettermiddag legge planer for den videre overvåkningen utover kvelden og natta.

Se film fra overvåkningsflyet lenger nede. Siste tokt ligger øverst

Oppdatert 08.11. 2018, kl 12.30

Det er innført fredselsforbud i området: 1500 meter fra land og ut i sjø, samt 1000 meter på land.

Oppdatert 08.11. 2018, kl 09.55: 

KNM Helge Ingstad holdes inn mot land av taubåter. Forsvaret jobber med å berge fartøyet.

Tanken med helikopterdrivstoff, som er punktert, er en tank som rommer 10 kubikkmeter. Det er ikke klart hvor mye av dette som har lekket.

IUA (det interkommunale utvalget mot akutt forurensning) er mobilisert. De har fått ut lenser i området ved havaristen.

Kystverket bistår og overvåker den pågående operasjonen. Videre vurderer vi fortløpende ytterligere tiltak og mobilisering.

Opprinnelig melding (kl 07.43)

Det var 137 personer om bord i fregatten da hendelsen inntraff. Alle disse er nå evakuert.

Om bord på Sola TS var det 23 personer. Tankskipet fikk skade i forbindelse med kollisjonen, men denne er godt over vannlinjen. Det er ikke meldt om noen form for lekkasje fra Sola TS. Det planlegges at tankskipet skal returnere til kai.

KNM Helge Ingstad ble satt på land etter hendelsen. Den har lekkasjer og tar inn vann, og slagsiden blir stadig større. Skadeomfanget er fortsatt uavklart.

Kystverket mobiliserer i henhold til sitt planverk med tanke på å begrense omfang av eventuell forurensning og for å ivareta mjljømessige hensyn. I øyeblikket er det mobilisert to oljevernsystemer som er på veg til området.

– Vi har fått melding om at det lekker fra fregatten. Det skal være helikopterdrivstoff, men omfanget av lekkasjen er ukjent. Vi vet heller ikke noe om hvor stort foruseningspotensialet er. Vi har dialog både med HRS og FOH. Kystverkets overvåkningsfly, LN-TRG, er nå på vingene. De vil skaffe oss et godt oversiktsbilde over situasjonen fra luften, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Saken oppdateres

 

Film fra Kystverkets overvåkingsfly filmet ca kl 10:30

Flere filmer på YouTube

Om videoene:
Rapportene fra Kystverket overvåkningsfly rapporterer at det er stykkevise flak av olje som driver, etter all sannsynlighet er det snakk om det rapporterte helikopterdrivstoffet. Dette er observerte til den nordligste øya i Øygarden. Flakene er veldig tynne, og ansees ikke som aksjonerbart. Det som driver fordamper lett, og løser seg lett opp (dispergerer). Kystverkets overvåkningsfly skal i lufta senere i dag, og Kystverket fortsetter overvåkningen både fra luft og fra sjø. 

Siste nytt