Publisert: , Oppdatert:

Forslag til Statsbudsjett for 2019: Over 2,6 milliarder til Kystverket

I forslag til Statsbudsjett for 2019 blir Kystverket tilgodesett med 2,6 milliarder kroner til arbeidet med sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap.

Illustrasjon.

– Vi gleder oss over en positiv økning i budsjettet, som vi ser frem til å forvalte på en god måte til oppgavene vi skal løse. Vi vil fortsette med å utvikle oss og bli mer effektive, samtidig som vi leverer enda bedre tjenester og tiltak, forteller kystdirektør Per Jan Osdal.

Vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner
Kystverket har redusert vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinstallasjoner de senere år. I budsjettet for 2019 har Regjeringen foreslått å øke rammen med 40 millioner kroner.

– Dette er gledelig, men det er også mindre enn det som Kystverket har bedt om gjennom arbeidet med vår handlingsplan, påpeker Osdal.

Kystverkets Handlingsplan gjenspeiler Nasjonal transportplan (NTP). Dersom rammene i Handlingsplanen ikke følges, vil ikke Kystverket kunne lukke etterslepet i henhold til tidligere plan.

– Kystverket vil anvende de ekstra midlene på best mulig måte for å redusere etterslepet mest mulig målrettet, samtidig som vi moderniserer våre objekter og høyner vår evne til å yte det tjenestenivå som våre brukere er avhengig av, understreker Osdal.


Tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner
50 millioner kroner er foreslått satt av til en tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner. Mer effektive havner skal bidra til at flere transportører velger å frakte gods sjøveien framfor på veiene, slik at transporten dermed blir mer miljøvennlig. Ordningen etableres som en midlertidig forsøksordning over tre år.

– Havnene er selvsagt et avgjørende element i sjøtransporten. Mer effektive havner bidrar til å redusere havneligge slik at transportkapasiteten blir bedre utnyttet. Med mer effektive havner blir dette en mer foretrukken transportform, og bidrar til at mer gods blir transportert den miljøvennlige sjøvegen, forklarer kystdirektøren.

Hvis forslaget blir vedtatt, kan havnene neste år søke Kystverket om et slikt tilskudd til tre formål:

  • Havneinfrastruktur, som kaifront, fortøyningsplass, ramper, utfylling og automatiske fortøyningssystemer.
  • Tilgangsinfrastruktur fra vei til sjø, som Smartgate og kommunikasjon mellom aktørene i havna.
  • Mudring.

– I påvente av Stortingets endelige budsjettvedtak vil vi nå, sammen med Samferdselsdepartementet utarbeide retningslinjer for tilskuddsordningen. Om alt går etter planen tar vi sikte på å lyse den ut i løpet av våren 2019, sier Osdal.

Tilskuddsordning godsoverføring
Tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø blir foreslått bevilget 77,4 millioner kroner. 

10 millioner til planlegging av fiskerihavner
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektering av fiskerihavnetiltak, for å bidra til kontinuitet i planleggingen av nye fiskerihavneprosjekt i en overgangsperiode når fiskerihavnene overføres til de nye regionene..

30 millioner til utviding av VTS-områder
Kystverket bevilges rundt 30 millioner kroner årlig for å utvide tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. I første omgang investerer Kystverket i radardekning i spesielt risikoutsatt farvann ved Florø og Måløy.

– Vi er selvsagt også glade for at det i forslaget til Statsbudsjett ligger inne midler til å videreføre utvidelsen av tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene. Dette er en videreføring av den utvidelsen som ble initiert etter Sjøsikkerhetsmeldingen (Meld. St. 35 (2015-2016)) og siste NTP, avslutter kystdirektør Per Jan Osdal.


Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, epost, mob. 92 208 089

Se også:

Siste nytt