Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

604 akutte utslipp av forurensning i 2018

I 2018 mottok Kystverket 1123 varsler om akutt eller fare for akutt forurensning. Av dette var det 604 hendelser som medførte akutt forurensning. Dette er en svak nedgang i antall hendelser fra 2017. Samtidig har hyppigere ekstremvær skapt nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap.

Fregatthavariet i Øygarden var blant hendelsene som Kystverkets beredskap mot akutt forurensning håndterte i 2018. (Foto: Kystverket/Forsvaret)

Utslippsvolumet fra skipstrafikken har de siste tre årene vært lave. Imidlertid iverksatte Kystverket i 2018 en statlig oljevernaksjon i forbindelse med havariet til fregatten KNM Helge Ingstad. Det var i november i fjor at tankskipet Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte i Øygarden i Hordaland. En større mengde marine diesel og helikopterdrivstoff lakk ut. De lette drivstoffene løste seg opp og fordampet relativt raskt, og miljøundersøkelser gjort i mai 2019 viser at man unngikk store miljøkonsekvenser i området rundt havaristedet. Miljøovervåkingen vil fortsette, og om nødvendig vil tiltak for å redusere miljøbelastningen gjennomføres. Hendelsen viser at uhell som er lite sannsynlige og vanskelig å forutse også kan forekomme.

Høyest utslipp fra landbasert virksomhet

Som tidligere år bidro også i 2018 de landbaserte kildene med de største utslippsvolumene, totalt 1 100 m3, noe som er en halvering fra 2017, mens 680 m3 ble registrert fra sjøbaserte kilder. Petroleumsvirksomheten offshore dominerer volummessig den sjøbaserte utslippsstatikken i 2018, slik det også var i årene fra 2013 til 2017.

Utslipp ved bunkring av fartøy

Kystverket har i 2018 valgt å se nærmere på utslipp i forbindelse med bunkring av fartøy. Dette er en hendelsestype Kystverket mottar en del varsler om. Vi har kartlagt omfanget og sett på forklaringene som er gitt. Det er grunn til å tro at det i flere tilfeller kan ha forekommet rutinesvikt ved bunkringsanleggene eller om bord på fartøyene. I tillegg ser vi at enkelte bunkringsanlegg har flere hendelser over tid, og Kystverket vil derfor følge opp denne typen hendelser også kommende år. Eventuelle tiltak og oppfølging vil gjennomføres i samarbeid med Miljødirektoratet som er tilsynsmyndighet.

Les hele rapporten: Kystverkets hendelsesrapport 2018.pdf

Fakta

  • Alle hendelser med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles som beskrevet i Forurensningsloven §39 [1] og varslingsforskriften [2] eller svalbardmiljøloven § 70 på Svalbard eller farvannet rundt.
  • Varslingsplikten påligger den ansvarlige for forurensningen. I tillegg plikter alle som oppdager akutt forurensning eller fare for akutt forurensning å varsle på brannvesenets nødnummer 110.
  • For fartøy til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS). For nærmere informasjon om varsling, se Kystverkets hjemmeside eller varslingsinstruksen [3].

Relaterte dokumenter

Siste nytt