Publisert: , Oppdatert:
- Sunniva Ullavik Erstad

Havarert tråler på Svalbard

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Fredag 28. desember 2018 grunnstøtte tråleren "Northguider" på Svalbard. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet. Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet som eier båten (Opilio AS), innleid bergingsselskap og sysselmannen på Svalbard om bergingsoperasjonen.

Søndag 12. januar var nødlosseoperasjonen ferdig. (Foto: Kystverket/ Kystvakten)

Denne saken blir oppdatert når vi har noe nytt å melde. På grunn av utfordrende sambandsforhold i området rundt havaristen kan det noen ganger ta litt tid mellom hver oppdatering.

Statusoppdatering, søndag 13. januar kl. 14.00

Nødlosseoperasjonen av den havarerte fisketråleren Northguider er fullført. Til sammen 332 kubikkmeter marin diesel er overført fra tråleren til KV Svalbard. Alle dieseltankene er nå tomme og miljøfaren knyttet til fartøyet er tatt ned til et minimum. Det arbeides fortsatt med å tømme motorolje, hydraulikkolje fra trålvinsjer og fjerning av selve trålen. Alt løsøre som kan forurense (plast, elektronikk, vaskemidler, brannslukningsapparater osv.), blir også tatt over bord. Paller, treverk og liknende blir lagt inn i fryserom for å forhindre at det kan drive rundt på sjøen.

- Det har vært gjort en kjempeinnsats fra KV Svalbard, reders personell, bergingsmannskaper, lokale mannskaper fra Kystverkets depotstyrke i Longyearbyen, båtførere fra Hurtigruten, personell fra Kystverket og Sysselmannen, sier Kystverkets senoirrådgiver Rune Bergstrøm. En vellykket nødlosseoperasjon under slike fohold har så vidt Bergstrøm kjenner til aldri vært gjennomført tidligere. 

Kystverket vil framover følge opp reder når det gjelder å fjerne selve havaristen, som nå etter nødlossingen, utgjør en langt mindre miljøfare for det sårbare naturreservatet i Hinlopen.

Statusoppdatering, torsdag 10. januar kl. 15.40

Fra i går og fram til i dag går ble det hentet ut om lag 90 tonn med drivstoff av tråleren Northguider, før operasjonen måtet stoppes på grunn av dårlig vær. Sikkerheten til mannskapet som jobber er høyt prioritert.

Paralellt med nødlossingen holder mannskapet også på med å tømme havaristen for alt løsgods over i en egen container.

Rederiet og forsikringsselskapet jobber også med en plan for berging av fartøyet. 

Statusoppdatering, onsdag 9.januar kl. 17.00

Arbeidet med å tømme Northguider for drivstoff startet i dag. Det er derimot usikkert hvor lenge arbeidet kan fortsette da det er ventet dårlig vær i området.

Statusoppdatering, tirsdag 8.januar kl. 07.15

Rederiet har nå presentert en plan for tømming av drivstoff fra Nortguider. Kystverket har gått gjennom planen og er tilfreds med at planen vektlegger sikkerheten for mannskaper som skal operere under de arktiske forholdene i mørketid. Rederiet vil iverksette planen umiddelbart etter at Kystverkets kommentarer til planen er fulgt opp. Ekstra mannskaper og nødvendig utstyr er allerede mobilisert og på vei til Longyearbyen.

Metoden som er valgt for nødlossing er tidkrevende og avhengig av godt vær (lite vind, god sikt og gunstige isforhold). Kystverket har derfor bedt om at det også utarbeides en alternativ plan for nødlossing. Samtidig skal rederiet arbeide med en plan for fjerning av havaristen.

Statusoppdatering, lørdag 5. januar, 09.30

Oppdraget med å kartlegge skadeomfang og innhente nødvendige fakta for å kunne planlegge nødlossing og fjerning av skipet er gjennomført etter planen av rederens bergingsselskap Ardent Global.

KV Svalbard returnerer nå til Longyearbyen for å planlegge det videre arbeidet, samt skaffe nødvendig utstyr og ressurser. Kystverket og Sysselmannen på Svalbard vil gjennomgå skipseier sine planer for bergingsaksjonen, og blant annet se til at miljøhensyn har høy prioritet.

Mye løst utstyr og gjenstander som kan forurense eller forsøple er fjernet fra fartøyet, blant annet maling, kjemikalier, tauverk, nøter, batterier m.m. Alle skott og ventiler er lukket på best mulig måte. Tilgang til tappepunkter på dieseltankene er ryddet og klargjort. Det er også utplassert en sender som gir posisjon på skipet.

Statusoppdatering, fredag 4. januar 2019, 17.00

De siste undersøkelsene viser at skadeomfanget på havaristen er så stort at fartøyet kan synke dersom det trekkes av grunn. Bergingsaksjonen vil derfor bli delt opp i to operasjoner i den videre planleggingen. Først vil man forsøke å tømme fartøyet for drivstoff for å minimere risikoen for forurensing i det sårbare området. Deretter skal fartøyet fjernes.  

Statusoppdatering, fredag 4. januar 2019, 12.15

Havaristen ligger stabilt, med slagside på 17 grader. Personell fra bergingsselskapet har vært om bord i havaristen for å se nærmere på skadeomfanget. Det er tidligere meldt om vanninntrenging i maskinrommet og hjelpemaskinrommet, dette ble bekreftet ved inspeksjonen. Det har også blitt fjernet en del potensiell forurensing fra havaristen, blant annet tauverk, dunker med olje, maling og kjemikalier.

Det er meldt om begrensede lekkasjer av olje i maskinrommet, og det er foreløpig ikke noe som tyder på skader på dieseltanker. Kystverkets overvåkingsfly LN-KYV har ankommet Longyearbyen, og det planlegges overflyvning i området for å få bedre oversikt over isforholdene og eventuell forurensing i området.

Værutsiktene er gode frem til lørdags morgen, og tiden blir brukt til å skaffe best mulig oversikt over bunnforholdene rundt havaristen, se nærmere på skadeomfanget og planlegge bergingsaksjon. Det blir blant annet brukt ROV og lettbåt i dette arbeidet.

Kontaktperson i Kystverket: Rune Bergstrøm, seniorrådgiver i Beredskapsavdelingen. Telefon: 474 62 153, e-post: rune.bergstrom@kystverket.no

 

Statusoppdatering, torsdag 3. januar 2019, 14.00 

KV Svalbard skal starte nærmere undersøkelser av skadeomfanget. Så snart været tillater det vil det bli forsøkt å sette personer om bord i havaristen for å få bedre oversikt. Først da vil vi få oversikt over hvor store skadene på havaristen er, og kunne starte planleggingen av bergingsoperasjonen.

Værsituasjonen i området gjør at det for øyeblikket ikke er forsvarlig å sette ut lettbåter fra KV Svalbard. Trålen ligger fortsatt ute, men vil bli forsøkt fjernet av KV Svalbard i løpet av kort tid. Etter evakueringen rapporterte besetningen om vanninntrenging i maskinrommet, men det er foreløpig ukjent om det er inntrenging andre steder.

 


Ressurser i området

Northguider står på grunn i fjæra litt sør for Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard. Fartøyet ligger for øyeblikket stabilt, med slagside på ca. 15 grader. 

Kystverket igangsatte arbeidet umiddelbart etter redningsfasen var over. I løpet av fredag kveld ga vi pålegg til skipseier om å fjerne havaristen, og sørge for tiltak mot akutt forurensing. Skipseier har leid inn bergingsselskapet Ardent Global til å berge skipet.

Sjøforsvaret ved KV Svalbard bistår i operasjonen på vegne av Kystverket, og ankom havaristedet torsdag 3. januar. KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har mannskap med lang erfaring fra området rundt Svalbard.

Kystverket har to representanter om bord, og vurderer kontinuerlig behovet for ytterligere ressurser. I tillegg er representanter fra sysselmannen på Svalbard, rederiet, bergingsselskapet Ardent Global og nøkkelpersoner fra besetningen på Northguider om bord i KV Svalbard.

Bergingsoperasjonen vil ta tid

– Vi forventer at bergingsoperasjonen kan komme til å ta tid. Havaristedet er utfordrende med mye strøm i området, og fare for drivis, sier vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket.

– Det viktigste er å gjennomføre bergingsoperasjonen på en sikker måte, og med minst mulig risiko for miljøet, sier han.

Det er ca. 300.000 liter diesel om bord, men foreløpig er det ikke registrert lekkasjer fra havaristen. Dette blir tett overvåket, og Kystverket er klar til å iverksette tiltak ved eventuelle lekkasjer. 

Kontaktperson i Kystverket

Rune Bergstrøm, seniorrådgiver i Beredskapsavdelingen. Telefon: 474 62 153, e-post: rune.bergstrom@kystverket.no

 

Fakta

Kystvakten bistår Kystverket i operasjonen ved Northguider. ​​​​​​​​​​KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har mannskap med lang erfaring fra området rundt Svalbard. Med isforsterka skrog, kraftig dieselelektrisk framdriftsmaskineri og avisningssystem, er fartøyet bygd for å kunne bryte ein meter fast is eller over fire meter oppsprukke is. Les mer om KV Svalbard på Forsvaret sine nettsider

Foto: Forsvaret

Siste nytt