Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

En handlingsplan som skal redusere antall alvorlige ulykker med fritidsbåt peker på ni innsatsområder. Handlingsplanene er levert av Sakkyndig råd for fritidsfartøy, der også Kystverket er representert.

Regjeringen har en nullvisjon knyttet til ulykker med fritidsbåt, og en felles handlingsplan skal bidra til å nå dette målet. (Illustrasjonsfoto: Kystverket/Leif Andersen)

– Det omkommer omlag 30 person i ulykker relatert til fritidsbåt hvert år. Frem til og med fjorårssesongen omkom det 325 personer i løpet av de siste ti årene. Kun 20 av disse var kvinner, mens 305 var menn. Snittalderen på de omkomne er 51 år. Dette sier litt om de utfordringene vi har. Dødstallene, samt alders og kjønnsfordelingen er relativt konstant fra år til. Det gjør at vi vet litt om hvor vi bør sette inn tiltak, forklarer Thor Messel. Han er Kystverkets representant i Sakkyndig råd for fritidsfartøy.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass handlingsplanen for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. Planen overlevert ministeren tirsdag 16. juli.

           > Har du fått med deg kampanjen «Løft blikket»?

Ser bedring

– Regjeringen har en nullvisjon knyttet til bruk av fritidsbåt, og det at en nå tar i bruk en felles handlingsplan tror jeg vil bidra til at vi etter hvert kan nå det målet. Vi har allerede sett en nedgang i antall omkomne de siste årene, og vi håper at ett enda mer koordinert holdningsarbeid nå skal få tallene ytterligere ned, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Sjøfartsdirektoratet fikk, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, i oppgave å utarbeide planen, som har en planperiode fra 2019 til 2023. I tillegg til nullvisjonen, er det satt ett ambisiøst etappemål for første periode: 50 prosent nedgang i antall omkomne forbundet med bruk av fritidsfartøy innen utløpet av planperioden.

– Vi ønsker at alle skal komme trygt hjem når de har vært på sjøen, enten i fritidsbåt eller i en mer profesjonell sammenheng. Det er allerede gjort mye bra holdningsarbeid, og folk er også blitt mer bevisste på egen sikkerhet. At vi nå har fått til en felles handlingsplan vil gjøre samarbeidet om holdningsskapende arbeid enda bedre og mer målrettet, og da tror vi også vi vil se en ytterligere nedgang i antall omkomne, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

De ni tiltakene

I perioden 2009 – 2018 ble det registrert 351 omkomne, et snitt på 35 dødsfall årlig. De siste årene har det vært en jevn nedgang og i 2018 ble det registrert det laveste tallet omkomne med fritidsbåt så lenge Sjøfartsdirektoratet har ført statistikk på dette feltet. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i 2019 men kun ni omkomne første halvår – en reduksjon på 3 personer sammenlignet med 2018.

De hyppigste ulykkestypene med omkomne er person over bord, kantring, grunnstøting, kollisjon og fall mellom båt og brygge. Arbeidsgruppen som står bak handlingsplanen har valgt å sette fokus på ni innsatsområder:

  • Sikkerhetsutstyr
  • Rusmidler
  • Sikkerhet ved brygge/havn
  • Fart
  • Fartøysikkerhet
  • Farleder
  • Utleie av båt
  • Båtførers kompetanse
  • Forbedring av faktagrunnlaget

       > Les mer om fart til sjøs 

Foruten de ni innsatsområdene så har arbeidsgruppen også fremhevet viktigheten av synlig politi og en effektiv redningstjeneste. Gruppen har også på noen områder diskutert om det er behov for ytterligere reguleringer. Eksempler på dette er utleie av båt og kompetansekrav ved føring av fritidsbåter i høy hastighet. Dette er områder som også blir omtalt i regjeringens nylige sjøsikkerhetsmelding og Statens Havarikommisjon for Transport sin kartlegging av fritidsbåtulykker som ble publisert i 2019.

Dette er Sakkyndig råd for fritidsfartøy:
Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen (HRS), Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), NHO Reiseliv, NORBOAT – Båtbransjeforbundet, Norges Padleforbund, Norges Seilforbund, (NSF), Politidirektoratet, Redningsselskapet og Miljødirektoratet.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt