Publisert: , Oppdatert:

Forskutterer NTP-prosjekt i Berg og Gamvik kommuner

I går og i dag ble avtalene om å forskuttere fiskerihavne- og farledsprosjekter i Berg kommune og Gamvik kommune, i henholdsvis Troms og Finnmark, signert. I begge kommunene er det glede og optimisme over utviklingsmulighetene avtalene skaper.

Avtalene har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra SD å administrere ordningen videre.

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forklarer kystdirektør Einar Vik Arset.

For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner. Avtalene som nå er signert med Berg kommune og Gamvik kommune er de to første i ordningen, og er avtaler på henholdsvis 127 millioner kroner og 72 millioner kroner.

Skaper glede og optimisme

– Dette er en stor dag for Berg kommune. Endelig er forskutteringsavtalen for utdyping av innseiling og utdyping foran kaiene underskrevet. Nå kan arbeidet med havna starte. Prosjektet skal gi større dybde og et stort nytt industriområde på ca. 45 000 kvadratmeter. Nå ser vi store muligheter for en god utvikling i Senjahopen som vil gi ringvirkninger i region. Næringsaktører få endelig et nytt industriområde for utvikling av sin aktivitet. Det er jobbet tett med næringslivet i Senjahopen for å få på plass en forskuttering, så i dag er det nok flere som er godt fornøyd, sier ordfører i Berg kommune, Roar Jakobsen.

– Investeringene som nå skal realisere en ny utbygging vil gi vekst, innovasjon og ringvirkninger som vil gagne hele fiskeriregionen. Senja vil på alle måter se ringvirkninger av denne fantastiske satsingen. All ære til jobben som er gjort av Berg kommune, regjering og Kystverket. Uten forskutteringordningen som ble vedtatt i 2018 hadde ikke dette vært mulig, understreker fylkespolitiker i Troms Line Miriam Haugen (Frp).

Og den samme optimismen skaper avtalen i Gamvik kommune.
– Dette er en glad dag for Gamvik kommune. Forskutteringen gir oss muligheten til å utvikle havna i Gamvik og fiskerinæringen her videre. Så det tiltaket vi vi får på plass nå, med mudring og ny molo i Gamvik, er vi takknemelige for, fastslår ordfører Trond Einar Olaussen.

Prosjektene til Berg kommune og Gamvik kommune er valgt etter en søknadsrunde, der Samferdselsdepartementet har stått for saksbehandlingen. Kommunene som får forskuttert sine prosjekt har på forhånd fått prosjekteringsgrunnlaget som Kystverket har utarbeidet. Så må kommunene ferdigstille prosjekteringen og gjennomføre byggetiltakene.

Innseiling Senjahopen

Prosjektet i Berg kommune, Innseiling Senjahopen, omfatter utdypning i ytre del av renna til 11 meters dybde, og resterende del av innseilingen til 10 meters dybde. Havneområdet vil få differensierte dybder. I tillegg vil muddermasser brukes til etablering av nytt nærings- og industriareal. Mudringsmasser i innseiling og foran kaier er estimert til totalt om lag 235 000 kubikkmeter. Av dette planleges om lag 200 000 kubikkmeter deponert til ny innfylling og cirka 35 000 kubikkmeter lagt i sjødeponi. Arbeidet skal etter planen starte i løpet av høsten 2019 og ta 18 måneder.

Gamvik fiskerihavn

Prosjektet i Gamvik kommune, Gamvik fiskerihavn, omfatter forlengelse av molo og utdyping i havna. Molotiltaket er en forlengelse av Ringskjærmoloen og omfatter bygging av en ny molo med en lengde på om lag 180 meter. Utdypningstiltaket skal gi en dybde foran kaiene og manøvreringsarealet som er tilpasset behovene i havna. I havnen etableres en vendesirkel som er tilpasset store fiskefartøy og mindre lastebåter. Dette innebærer sprenging og mudring ned til 7 meters dybde. I tillegg etableres det egnede deponier for mudringsmasser.

Siste nytt