Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Har laget et skipsrapporteringssystem for alle

Med FNs sjøfartsorganisasjon IMO som koordinator og med midler fra Nærings- og handelsdepartementet, har Kystverket bistått i utviklingen av et skipsrapporteringssystem basert på den norske modellen SafeSeaNet Norway. Systemet er nå gjort tilgjengelig som åpen kildekode – fritt for alle land å ta det i bruk, uten kostnader.

− Selv om systemet formelt sett er utviklet i samarbeid med et spesifikt land, øystaten Antigua og Barbuda, er det laget med formål om å være et bidrag til alle land og myndigheter som ikke har ressurser til å utvikle egne systemer. Fra et teknisk ståsted kan myndigheter rundt i verden i prinsippet ta i bruk systemet på kun få dager, sier sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket. 

Siden september 2017 har Hauge jobbet tett med myndigheter for sjøfart, havn, toll, immigrasjon og helse i Antigua og Barbuda for å utvikle løsningen som nå er tatt i bruk. Utviklingen av en grunnleggende systemplattform startet i februar 2018, da først som et studentprosjekt og har deretter blitt bearbeidet og ferdigstilt i regi av Kystverket.

Systemet tar utgangspunkt i Single Window prinsippet. Det tilrettelegger for at informasjon som kreves av offentlige myndigheter i forbindelse med anløp, opphold og avgang av skip, personer og last, kan sendes elektronisk en gang via én portal.

̶  Det er mange land, og spesielt mindre utviklingsland, som ikke har slike systemer i dag. Mange av disse bruker betydelige ressurser på manuell behandling av skipsanløp og vil derfor ha stor gevinst av å ta i bruk en digital løsning, sier Hauge.

̶  Etter det jeg kjenner til, er dette første gang et skipsrapporteringssystem gjøres åpent internasjonalt tilgjengelig for alle, og at IMO koordinerer et slikt arbeid, legger han til.

Nytt krav innført av IMO

Det ferdige systemet tilfredsstiller kravene i IMOs FAL-konvensjon og ble formelt overlevert til Antigua og Barbuda under et møte i IMOs FAL komité i april. Prosjektet ble etablert på bakgrunn av IMOs krav om at nasjonale myndigheter skal innføre elektronisk informasjonsutveksling mellom skip og myndigheter innen 8. april 2019. Formålet til de nye kravene er å redusere administrative byrder for skipsfarten, papirvelde og manuell ressursbruk, og effektivisere maritim frakt og handel.

− Jeg tror at dette systemet vil bistå medlemslandene, spesielt små øystater som har status som utviklingsland, i å imøtekomme nye krav i FAL-konvensjonen. Jeg vil gjerne anerkjenne Norge for prosjektet og sitt sjenerøse bidrag i form av kildekoden som er utviklet for systemet etablert i Antigua og Barbuda, som også kan tas i bruk av andre interesserte medlemsstater, sa IMOs generalsekretær Kitack Lim i en pressemelding.

Basert på norsk modell

Systemet er basert på den norske meldingsportalen, SafeSeaNet Norway, og erfaringene Kystverket har gjort seg siden systemet ble etablert i 2004. Norge er et av landene som har kommet langt i utviklingen av et nasjonalt meldingssystem basert på Single Window-konseptet.

− Den vellykkede utviklingen av et nasjonalt skipsrapporteringssystem har vært mulig gjennom tett samarbeid med brukere, flere etater og industri. Vårt system har lenge hatt et godt omdømme i europeisk sammenheng. Det er særdeles hyggelig å nå få anerkjennelse i IMO, sier Kystdirektør Einar Vik Arset. 

Systemet ligger åpent og tilgjengelig på Github

Se pressemeldinger fra IMO:

IMO maritime data solution available after launch in Antigua and Barbuda 

Electronic information exchange mandatory for ports from 8 April 2019 

 

Fakta

Fakta om SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er et digitalt meldingssystem der skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Systemet er utviklet i samarbeid med ulike norske myndigheter og skipsfarten.

  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.
  • Tidligere måtte skipsfarten sende meldinger flere ganger til ulike myndigheter. Meldingene ble sendt via papir, telefon, e-post eller faks. Nå sender skipsfarten kun en digital melding en gang gjennom SafeSeaNet Norway.
  • Rask og enkel tilgang på digitaliserte meldinger fra skipsfarten har frigjort tid og ressurser i myndighetenes administrasjon. For navigatører om bord i skip har en reduksjon av manuelle registreringer frigitt mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.
  • Kystverket anslår at skipsfarten i dag anslagsvis bruker 12 000 færre årlige timeverk enn tidligere på utfylling av meldinger til ulike myndigheter.
  • Første versjon av SafeSeaNet Norway ble etablert i 2004. Systemet har deretter blitt stadig forbedret med flere funksjonaliteter og flere brukere fra myndighetssiden og maritim virksomhet.
  • I 2017 mottok Kystverket nærmere 126 000 meldinger fra sjøfarende i SafeSeaNet Norway.

Siste nytt