Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Oljevernaksjonen etter havariet av KNM Ingstad er avsluttet

Med KNM Helge Ingstad på plass ved Haakonsvern i Bergen avsluttes den statlige oljevernaksjonen som har pågått i nesten fire måneder. – Dette har vært en lang og utfordrende operasjon som nå er avsluttet uten uhell eller miljøskader av betydning, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly foran KNM Helge Ingstad ved Haakonsvern.
Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly foran KNM Helge Ingstad ved Haakonsvern i Bergen. Foto: Kystverket / Skjermdump fra BT sin livesending

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. KNM Helge Ingstad grunnstøtte i fjæresteinene samme morgen.

Samme dag etablerte Kystverket en statlig oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter grunnstøtingen av KNM Helge Ingstad. Kystverket ga også pålegg til Forsvaret om å iverksette tiltak for å sikre og berge havaristen på en slik måte at faren for utslipp ble redusert så mye som mulig. Den statlige oljevernaksjonen ble avsluttet søndag 3. mars da havaristen var slept til Haakonsvern.

Mange har bidratt

Mens Forsvaret har hatt ansvaret for å berge fregatten, har Kystverket i snart fire måneder hatt beredskapsressurser på plass for å begrense miljøskadene av havariet.

– Vi har oppretthold en beredskap fra grunnstøtingen og frem til i dag med overvåkingskapasiteter, fartøyer og mannskaper fra Kystverket, Kystvakten, IUA Bergen, Statens naturoppsyn og en rekke andre bidragsytere. Jeg vil rette en stor takk til alle som har vært del av oljevernaksjonen på sjø og på land – i felt og i stab. Det er krevende å opprettholde en oljevernberedskap over så lang tid, sier beredskapsdirektør Ly.

Utfordrende bergingsoperasjon

Tirsdag 26. februar startet siste fase av bergingsoperasjonen, ledet av Boa Management. Da ble KNM Helge Ingstad løftet av havbunnen og slept til Hanøytangen. På Hanøytangen ble fregatten så løftet opp på en lekter og fraktet videre til Haakonsvern utenfor Bergen.

Den omfattende bergingsoperasjonen skapte utfordringer også for Kystverkets oljevernaksjon, men stort sett har den foregått uten større oljeutslipp. De endelige miljøkonsekvensene av havariet er uansett ikke ferdig kartlagt.

– Under slepet til Hanøytangen ble det ikke oppdaget utslipp av betydning, ingen landpåslag og ingen rapport om oljeskadet vilt eller sjøfugl. Men i forbindelse med hevingsoperasjonene på Hanøytangen var det noe av oljeforurensningen som gikk under lensebarrierene rundt havaristen. Dette skyldes trolig aktiviteter tilknyttet heveoperasjonen innenfor barrierene, sier beredskapsdirektør Ly.

Forurensningen medførte at det ble observert sjøfugl med indikasjoner på olje i fjærdrakten. Kystverket har derfor engasjert Statens naturoppsyn til å gjennomføre undersøkelser og registrere eventuelle funn.

Miljøkonsekvenser

– Samtidig har vi engasjert Havforskningsinstituttet til å undersøke oppdrettsfisk og blåskjell og Sintef Ocean til å undersøke giftigheten til dieselen i det marine miljøet. Når disse undersøkelsene er ferdige, har vi grunnlag for å si noe om miljøkonsekvensene som følge av utslippene fra KNM Helge Ingstad, fra grunnstøtingen 8. november og fram til i dag, sier Johan Marius Ly.

Oljeregnskap

Når KNM Helge Ingstad grunnstøtte var det cirka 460 kubikkmeter marin diesel om bord. Forsvaret nødlosset 143 kubikkmeter marin diesel før hevingen startet. I forbindelse med de sjøgående og landbaserte oljeverntiltakene før slep til Hanøytangen har Kystverket tatt opp cirka 55 kubikkmeter. Det er samlet opp en ukjent mengde oljeholdig vann i forbindelse med slep og utpumping av vann fra havaristen under operasjonene ved Hanøytangen.

– Et fullstendig oljeregnskap vil foreligge så snart vi har oppdaterte og fullstendige tall, samt når det er avklart hvor mye olje som er igjen i havaristen når den tømmes ved Haakonsvern, sier Ly, som er glad for at bergingen av fregatten og oljevernaksjonen nå er over.

– Dette har vært en lang og utfordrende operasjon som nå er avsluttet uten uhell eller miljøskader av betydning, ut over et begrenset antall sjøfugl som kan være påvirket av oljeforurensning. Kystverket går nå videre i en ressurskrevende fase med demobilisering, vask og kassasjon av det oljevernmateriellet som har vært benyttet. Underveis har vi hatt god dialog og samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell, både i vår tilsynsrolle og med ansvar for statens oljevernberedskap, avslutter beredskapsdirektør Johan Marius Ly. 

Les også:

Fakta

Oljevernressurser som har bidratt i aksjonen

  • KYV overvåkningsfly (2 stk), med samlet flytid på 47 t 37 min
  • Droner fra KV Tor (fra KV og landbasert) med samlet flytid ca 35 t
  • Fartøy under IL Sjø med lenser og oljeopptagere. Totalt ca 260 fartøysdøgn fordelt på Kystverket (3 fartøyer), Kystvakten (3 fartøyer), FKB (7 innleide fartøyer), Statens slepeberedskapsfarøy og ytterligere to innleide fartøyer. 
  • Lensebarrierer lagt ut ved Sture og ved Hanøytangen. 
  • Ressurser under IL Land (IUA Bergen). Totalt ca 90 fartøysdøgn (mindre båter). Flere lensebarrierer på vestsiden av Askøy og i bukter rundt Hanøytangen

I tillegg kommer flere tusen dagsverk. Totalt har oljevernaksjonen kostet mellom 55 og 60 millioner kroner.

Siste nytt