Publisert: , Oppdatert:

Forslag til Statsbudsjett: 2,4 milliarder til Kystverket

I forslag til Statsbudsjett for 2020 er det lagt opp til at Kystverket får om lag 2,4 milliarder kroner til å arbeide for sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap. Det er en reduksjon på vel 200 millioner i forhold til 2019-budsjettet.

– Realnedgangen i budsjettet til Kystverket skyldes at ansvaret for fiskerihavnene nå er overført fra vår portefølge til de nye folkevalgte regionene. Ellers ser vi det selvsagt som positivt at vi kan fortsette satsingen vår på fornying av infrastruktur og digitalisering, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Mer for mindre

Forslaget til Statsbudsjett er for øvrig i tråd med de signaler etaten har fått gjennom 2019 – om at man skal gjøre mer for mindre. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) forutsetter at Kystverket fortsetter å effektivisere driften sin.

Gjeninnfører tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø foreslås gjeninnført i 2020 med en bevilgning på 50 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å oppfylle nasjonale mål om godsoverføring.

Satsing på digitalisering

Det er foreslått satt av 10 millioner kroner til utvikling av intelligente transportsystemer for maritim sektor, herunder forskning og teknologiutvikling knyttet til trafikkovervåkning, autonome fartøy og transportløsninger. Med dette kan Kystverket fortsette å styrke sjøsikkerheten gjennom en kombinasjon av automatiserte prosesser for overvåkning av trafikken i norske indre farvann, økt digitalisering av tjenester og styrking av havovervåkingen. Satsingene på utvidelse av dekningsområdet for sjøtrafikksentraltjenesten på Vestlandet og utbyggingen av AIS på Svalbard videreføres.

Siste nytt