Publisert: , Oppdatert:

Stort engasjement for norsk oljevern

Norsk oljevernberedskap utfordres: Det siste året har vi opplevd en rekke hendelser på sjø og på land med akutt forurensing som resultat. Denne uka tok sentrale aktører i Norges oljevernberedskap opp status og diskuterte veien videre.

Bare det siste året har vi opplevd en rekke uønskede hendelser til sjøs med et stort potensiale for utslipp: KNM Helge Ingstad, Northguider, Viking Sky, Hagland Captain og brannen i den russiske tråleren ved kai i Tromsø i september.

- Antallet rapporterte hendelser med akutt forurensing - eller fare for det - har stabilisert seg på et høyt nivå, kommenterte beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly under Kystverkets nasjonale beredskapsseminar som arrangeres årlig. 
- Nye drivstofftyper og nye risikoscenario gjør at vi stadig må erverve ny kunnskap og vurdere ny teknologi og metoder for å være godt nok forberedt mot akutt forurensing på sjø og land.
- Vi har et tett og godt samarbeid med andre statlige etater, utstyrsleverandører, FoU-miljøer og teknologibedrifter. Dette er en viktig forutsetning for å møte de utfordringene vi nasjonalt står overfor, kommenterer beredskapsdirektør Ly.


Erfaringer fra de med «støvlene på»
Erfaringer fra hendelser og innspill til hvordan videreutvikle beredskapen mot akutt forurensning var noen av de viktige tema som ble diskutert under seminaret. Norsk oljevernberedskap er inndelt i privat, kommunal og statlig beredskap. Kystverket ivaretar det statlige ansvaret, og har også ansvar for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å gjennomføre tiltak.

Hendelser av en viss størrelse inntreffer heldigvis ikke så ofte, derfor er det alltid nyttig med erfaringsdeling mellom de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA-er) og Kystverket der det har overføringsverdi til IUA-ene. Vi fikk gode orienteringer fra IUA Bergen og IUA Midt og Nord Troms med deres erfaringer etter henholdsvis aksjon KNM Helge Ingstad og aksjonen med tråleren Bukhta Nayezdnik. Det var særlig erfaringer knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom aktørene i beredskapen det ble lagt vekt på. IUA Indre Oslofjord hadde også et interessant innlegg om hydrogeneksplosjon i Sandvika sommeren 2019.

- IUA- ene møter jevnlig situasjoner der beredskapen blir satt på prøve, og kjenner på behovene for kunnskap, rutiner, retningslinjer og utstyr til oljevern i praksis. Tett dialog med IUA-ene og mellom IUA-ene er avgjørende for at vi sikrer at beredskapen lokalt er ivaretatt på en god måte, sier Åsmund Berg Nilsen, fagansvarlig for nasjonal samordning Seniorrådgiver i Kystverkets beredskapsavdeling


Nyttig?
Kystverket arrangerer dette seminaret årlig, og programkomiteen trekker seg stadig for å gjøre det så nyttig og aktuelt som mulig. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode.
- Dette nasjonale seminaret er en viktig møteplass for oljevernberedskapen i Norge, sier Henrik Trømborg, fra IUA Buskerud
- Her får vi knyttet kontakter, utvekslet erfaringer og diskutert felles problemstillinger for videre utvikling av det vi jobber med. Det er både nyttig, hyggelig og inspirerende.  


Nye utfordringer
Foruten deling av erfaringer og faglige innspill fra Kystverket og samarbeidspartnere, var parallellsesjonene dag 1 av stor nytte. I sesjon 1 kunne IUA-representanter i mindre grupper utveksle tanker, erfaringer og tips omkring hvordan tilnærme seg den nye forurensingsforskriften 18A. var viktig for dem. Noen IUA har gjort et godt arbeid med å purre på kommunene, men mange IUA avventer at Miljødirektoratet og Kystverket produserer en veileder som beskriver hvordan utarbeide miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse i kommunene. Arbeidet med veileder er godt i gang og Miljødirektoratet anslår at veilederen er klar til januar 2020.

- Det gjøres mye godt arbeid der ute i IUA-ene, og dette er helt sentralt for medlemskommunene. I tillegg er det for Kystverkets del viktig at IUA-ene har den kapasitet og kompetanse som er forventet når de blir en del av en statlig aksjon. Når enkeltkommuner og IUA over noe tid får jobbet med å tilfredsstille nye forskriftskrav i forurensingsforskriften vil denne forventningen i enda større grad bli innfridd, kommenterer Kystverkets Åsmund Berg Nilsen.

- Vi opplever at IUA-ene bruker mye ressurser på kompetanseheving gjennom å arrangere egne kurs og øvelser og i tillegg å sende representanter fra IUA på kurs og øvelser arrangert av Kystverket, Norges Brannskole og NOFO, kommenterer Rolf Lie, seniorrådgiver i Operasjonsseksjonen ved Kystverkets Beredskapssenter.

Eksterne bidragsytere
De eksterne bidragene er viktige for å se oss og vårt virksomhetsområde i en større sammenheng. Dette gir også IUA-representantene en bekreftelse på at de er del av et større hele. Av nytt fra våre samarbeidspartnere kan nevnes at Miljødirektoratet har gjort et viktig arbeid med å oppdatere prioriteringskart mot akutt forurensing (tidligere kalt MOB-kart). De nye kartene er allerede på plass i Kystinfo beredskap på Kystverkets hjemmesider (Lenke nederst i artikkelen). Disse er nyttige og viktige hjelpemidler når det oppstår hendelser. I den andre parallellsesjonen dag 1 ba Kystverket ulike samarbeidspartnere om innspill til det kommende arbeide med å revidere nasjonal beredskapsplan. Det var svært nyttig, og vi takker for gode innspill.


En liten statusrapport
Det er alltid rom for forbedring i en beredskap bygget opp på samvirke. Videre inntreffer hendelser som genererer aksjonering på IUA-nivå sjeldent. For Kystverkets del er vi helt avhengig av den kommunale og interkommunale beredskapen den dagen det inntreffer en hendelse som krever en statlig aksjonering. Samtidig er det slik at all kravstilling, og veiledning, til kommunal og interkommunal beredskap mot akutt forurensning, per i dag reguleres, og skal følges opp av miljødirektoratet. Kystverket velger likevel å bruke mye ressurser på oppfølging og ulike kompetansebyggende aktiviteter med IUA-ene, og har intensivert dialogen med Miljødirektoratet om en myndighetsoverføring når det gjelder oppfølging av IUA-ene. Kystverket mener dette ville kunne være et svært viktig bidrag i å styrke samordningen av den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.

Utfordringer
- Hvordan dimensjonere oljevernberedskapen er en konstant problemstilling, kommenterer beredskapsdirektør Ly.
- Kystverket baserer dimensjoneringen på faglig grunnlag gjennom utredninger og FoU, og jobber kontinuerlig med å få mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet.

Statssekretær Allan Ellingsen kommenterte i sin innledning at norsk oljevernberedskap skal være dimensjonert og tilpasset de risikoene man må forholde seg til. Han understreker at vi ikke har mulighet til å dimensjonere for worst case.
- Men vi skal ha en god beredskap, der vi ved å samle krefter fra ulike hold også kan håndtere «worst case».

Et tema både Kystverket og IUA-ene er opptatt av og ser som en viktig utfordring fremover er å utvikle og styrke oljevernberedskapen i nord. Norge er svært langt fremme på kunnskap og erfaring om oljevernberedskap, men trenger å styrke oss enda mer når det gjelder utstyr og metoder for kaldt klima. Kystverket har lenge pekt på behovet for ressurser i form at testfasiliteter for å samle mer kunnskap og utvikle både utstyr og metoder som også kan fungere under ekstreme klimatiske forhold med kulde og is. Dette vil vi ta opp i en egen artikkel på kystverket.no om ikke lenge.

Presentasjonene vist under Nasjonalt beredskapsseminar

Nasjonal beredskapsplan

Kystverkets karttjeneste Kystinfo – kartlag Beredskap

 

 

Siste nytt