Publisert: , Oppdatert:

Forskutterer NTP-prosjekt i Giske kommune

Fredag 20. september signerte Kystverket og Giske kommune i Møre og Romsdal en avtale om at kommunen kan forskuttere 105 millioner kroner i statlig tilskudd for å gjøre havnebassenget i Gjøsund fiskerihavn dypere.

– Det gir grunn til begeistring når politikk, administrasjon og verdiskapere evner å skape noe sammen. Og akkurat det er dette prosjektet et godt eksempel på. Det er viktig å legge godt til rette for økt verdiskapning, og her synes jeg alle parter har god grunn til å være fornøyd, sier kystdirektør Einar Vik Arset, som er imponert over hvordan kommunen og næringslivet har stått på sammen og sørget for at dette prosjektet kvalifiserer seg for en slik forskutteringsavtale.

Ordfører Harry Valderhaug, som signerte for Giske kommune, fremhevet også at dette er et politisk samkjørt prosjekt der ingen skal ta æren alene.

– Den brede enigheten har vært en av grunnene til at prosjektet ble tatt inn i Nasjonal transportplan. Vi ser at dette er en utbygging for hele regionen, sier han.

En rekke næringsinteresser var tilstede under signeringen, og alle gav uttrykk for glede over at avtalen er i havn, og at den planlagte utbygginga kommer til å gi en rekke nye muligheter for både land- og sjøbedrifter.

Det fysiske arbeidet med Gjøsund fiskerihavn skal være igangsatt innen 2. kvartal 2020 og ferdigstilt innen 18 måneder. Omlag 250 000 kubikkmeter masse er forventet gravd opp, slik at havna blir 8 meter dyp. Planen er å bruke mudringsmasse til å fylle ut og skape nytt næringsareal, mellom anna ved Gjøsundneset.

Forskotteringsordning

Avtalen har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra SD å administrere ordningen videre. Giske er dermed en av 3 kommuner som allerede har signert slik forskutteringsavtale. I tillegg jobbes det videre med ytterligere 3 kommuner/fiskerihavnprosjekt for slik avtale. 

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forklarer kystdirektør Einar Vik Arset.

For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner.

Siste nytt