Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Styrker trafikkovervåking på Svalbard med ny AIS-basestasjon

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen. Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur.

Når stasjonen kommer i drift får Kystverket og andre norske myndigheter et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde av skipstrafikk i området. Basestasjonen vil fange opp AIS-signaler fra skip som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten. Basestasjonen registrerer informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

Farvannene rundt Svalbard overvåkes av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. På nordvestkysten av Spitsbergen har sjøtrafikksentralen i senere tid registrert økende trafikk av spesielt cruiseskip, forskningsfartøy og fiskerifartøy.

̶  Med nye AIS-basestasjoner på nordvestkysten får vi en bedre overvåking av risikotrafikk i dette området. Vi får oversikt over hvor passasjerfartøy og fartøy med farlig eller forurensende last befinner seg til enhver tid, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral. 

Får et bedre maritimt situasjonsbilde

AIS er et tiltak i regjeringens arbeid for å styrke maritim sikkerhet og beredskap. Utbyggingen av AIS på Svalbard er en del av gjennomføringen av Stortingsmelding 35 (2015-2016)

Det automatiske identifikasjonssystemet AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale maritime beredskapen. AIS gir et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde over skipstrafikken og styrker myndighetenes muligheter for mer effektiv håndtering av ulykker og redningsaksjoner. Dataene fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant annet Hovedredningssentralene, Sysselmannen og Kystvakten.

I dag brukes overvåkingsdata fra AIS-satellitter og landbaserte AIS-basestasjoner som allerede er etablert på sørvestkysten av Spitsbergen. AIS-satellittene går i bane rundt jorden og registrerer skip hver gang de passerer over Svalbard, mens landbasert AIS gir kontinuerlig oppdatert informasjon om skipenes seilas.

Miljøvennlig infrastruktur

Dette blir den første sol- og vindenergidrevne AIS-basestasjonen i Norge. Basestasjonen er utviklet av Kongsberg Seatex og er laget spesielt for å brukes på steder der det mangler infrastruktur som strøm og elektroniske kommunikasjonstjenester, der det er viktig å ta spesiell hensyn til natur og miljø.

̶  For Kystverket er dette et unikt og banebrytende prosjekt. I to år har vi testet ut ulike tekniske løsninger som gjør det mulig å drifte basestasjoner i isolerte, ekstremt værharde og miljøsårbare områder der det ikke finnes noen form for eksisterende infrastruktur. Den nye basestasjonen skal driftes på vind og sol og blir 100 prosent utslippsfri, sier prosjektleder i Kystverket, Harald Åsheim.

Planlegger for økende skipstrafikk

– Trender for Svalbard i senere år viser at cruiseskipene blir stadig større og tar flere passasjerer. AIS er et viktig sjøsikkerhetstiltak for å imøtekomme den økende skipstrafikken på Svalbard, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

– I 2020 og 2021 er det planer om å etablere AIS-basestasjoner også ved Sørkapp og på østsiden av Spitsbergen, inkludert Hinlopen. Vår målsetting er å ha et like godt bilde over skipstrafikken i farvannene ved Svalbard som det vi har langs kysten av fastlands-Norge, opplyser Dimmen.

Fakta

Fakta om nye AIS-basestasjoner

  • Er om lag fire meter høye, er tilpasset arktiske forhold og driftes av solceller, vindturbin og batterier.
  • Alle meldinger som mottas av basestasjonen blir repetert og sendt via VHF-signaler til Kystverkets AIS-basestasjon på Zeppelinfjellet på Spitsbergen.
  • Er basert på en prototype som har blitt testet ut på Svalbard i to år (vintrene 2016/17 og 2017/18).
  • Vil forbedre overvåkningen av fartøy som befinner seg langs kysten og i fjordene på Svalbard, og også registrere mindre fartøy som bruker AIS sendere med lav utgangseffekt.

Fakta om Kystverkets AIS-tjeneste

  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
  • Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge langs norskekysten. Nettverket er videre forbedret i senere år og består nå av om lag 70 basestasjoner. Disse fanger opp informasjon om alle passasjerskip og lasteskip over 300 bruttotonn, fiskefartøy over 15 meters lengde og mange mindre fartøy som også har utstyrt seg med AIS-sendere.
  • Siden 2010 har Kystverket også operert AIS-satellitter som registrerer skip i havområdene.
  • I Isfjorden, Svea og på Bjørnøya er det dekning fra AIS-basestasjoner plassert på land og disse gir et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde i disse områdene.
  • Kystverket drifter AIS Norge og distribuerer AIS data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.
  • Les mer om AIS: https://www.kystverket.no/ais

Siste nytt