Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Losa verdas største kranrigg

I ein komplisert operasjon blei verdas største kranfartøy Sleipnir losa inn til Haugesund.

Modstein Hansen er ein av Kystverket sine to losar som manøvrerte Sleipnir gjennom svært tronge farvatn.

Utstyret bestod testen: Det spesielle med Sleipnir-oppdraget var det nye og banebrytande kartvisningsverktøyet S-100 Demonstrator som losane hadde med seg om bord.

– Det nye kartformatet for djupnedata «S-102» gjer at vi ser havbotnen i detalj med høgoppløyste 3D-bilder. I kombinasjon med våre elektroniske sjøkart og landinformasjon gir bildet ei enorm situasjonsforståing. Vi kunne også vise ein modell av Sleipnir i S-100 Demonstratoren, og visualisere fartøyet i alle vinklar – både før og under oppdraget, fortel statslos Modstein Hansen.

Trange farvann for Sleipnir

Gikk etter planen
Modstein Hansen og losformann Svein Egil Monsen manøvrerte det nye kranfartøyet Sleipnir gjennom svært tronge farvatn. S-100 Demonstratoren vart kopla direkte opp til losen sine eigne presise navigasjonssystem, og dermed fekk også losen eit tilnærma sanntidsbilde for posisjon undervegs på seilasen i verktøyet. Losane kunne fortelle at operasjonen gjekk som planlagt. Det var gode vêrforhold, alle nye system fungerte som forventa, og det var ingen overraskingar undervegs.

Stort fartøy, små marginar
– Sleipnir er det djupaste og breiaste fartøyet som nokon gong har vore inn til Haugesund. På den trongaste staden var det berre få meter klaring på kvar side. Det nye 3D-formatet gav oss ekstra sikkerheit under oppdraget, understrekar han.

Planlagt i lang tid
– Dette var ein svært komplisert operasjon som gjekk over to døgn. Difor var vi to losar, fortel Hansen. Både han og losformann Svein Egil Monsen har lang erfaring med krevjande oppdrag. Denne gongen var djupgangen den største utfordringa, og begge brukte mykje tid på å førebu seg i forkant av oppdraget.

statslos Svein Egil Monsen

– Vi hadde godt samarbeid med Karmsund hamn og Kvitsøy VTS, som stengte farvatnet då Sleipnir passerte, fortel losformann Svein Egil Monsen.

Øvde i simulator
S-100 Demonstrator-verktøyet var svært nyttig under planlegginga, blant anna ved trening i simulator hos reiaren Heerema.

– I simulatoren testa vi kor mykje vind og strøm som var forsvarlig, og kompliserte også oppdraget med ei rekke andre utfordringar, mellom anna med to propellar ute av drift, fortel Monsen.

Reduserer risiko
Med bruk av ny teknologi som S-100 Demonstratoren, kan Lostenesta redusere risiko og utfordre eksisterande marginar for å gjennomføre meir krevjande oppdrag.
– Å kunne ta kranriggen Sleipnir heilt inn til verftet Aibel i Haugesund sparte kunden for store summar, seier Hansen.

Fra broa på Sleipnir

Ved passering av det trongaste området hadde Sleipnir to propellarar (av åtte) ute av drift, både på vegen inn og ut. Dei stikk heile 6,5 meter under kjølen, og vart difor trukke opp ei kort periode for å få litt bedre klaring.

Tidspress
I tillegg til S-100 Demonstrator nytta losane sine egne offisielle verktøy for navigasjon, og ikkje minst viktig kunnskap om lokale forhold. – Losen si oppgåve var å kvalitetssikre ruta til Sleipnir, unngå grunner og sørge for at seglinga gjekk kontrollert både inn og ut, seier Monsen.

– Med dei nye djupnekarta tilgjengelig får losen eit heilt anna bilde av tilhøva på havbotnen. Dette er spesielt viktig når vi går så nær land. På grunn av tidevass-straumen var tidspresset stort. Vi måtte raskt inn og raskt ut igjen, og det gjekk heldigvis svært kjapt, seier Monsen.

Avansert utstyr

Utstyret bestod testen
– Dette oppdraget skil seg frå andre enklare losingar ved at vi må stole meir på utstyret vi tek med oss, meiner han. 

– Både tidevasstraumar, tronge sund og fleire grunner måtte forserast på ein sikker måte. Vi var derfor heilt avhengige av eit godt posisjoneringssystem som opererte uavhengig av fartøyet sine eigne system. Dette gav heile operasjonen ekstra tryggleik på at vi til ei kvar tid faktisk var der vi skulle vere, seier Hansen.

Aukar konkurransekrafta
– Sleipnir-oppdraget viser viktigheten av å kombinere losfagleg kunnskap med muliggjerande teknologi for å redusere risiko i operasjonar. Dette vil også bidra til å auke konkurransekrafta til norsk næringsliv, meiner Erik Blom, losdirektør i Kystverket.

Sleipnir på veg til Haugesund

– Frå land ser det kanskje ikkje så ille ut. Men vi veit kor trongt det eigentleg er på botnen, og det ser vi tydeleg på dei detaljerte 3D-karta, understrekar statslos Svein Egil Monsen. Foto: Anne Grethe Nilsen/Kystverket

S-100 Demonstrator er under utvikling i prosjektet «Norsk mulighetssstudie-IHO S-100 Porteføljen» av Kongsberg Digital saman med Kystverket, Kartverket Sjødivisjonen, Forsvaret, PRIMAR, og blir leia av Electronic Chart Centre (ECC). Prosjektet er basert på midlar frå Norges Forskningsråd i MAROFF2 programmet.

Les meir om Kystverket og S-100 Demonstrator Project digitale verktøy som skal bidra til enda sikrare og meir effektive seglasar i framtida.

Ein ny uavhengig sensor for presis navigasjon (AD XR2), utvikla av det norske firmaet AD Navigation, vart også testa i denne operasjonen.

Losene er klare for spesialoppdrag

Losane Modstein Hansen og Svein Egil Monsen blei frakta ut til Sleipnir med helikopter. På grunn av den pågåande covid-10-pandemien var munnbind med i bagasjen.

Siste nytt