Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Svak nedgang i skipstrafikken siden midten av mars

Kystverkets analyse av utviklingen i skipsanløp i Norge de siste fem ukene viser en samlet nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Dette tilsvarer 902 færre skipsanløp, og er dominert av stor nedgang blant passasjerskip.

 

Den svake nedgangen er en følge av restriksjoner for spesielt passasjertrafikk som ble innført 16. mars på grunn av koronapandemien. Totalt er det 605 færre anløp av passasjerskip, en reduksjon på hele 75 prosent.

Siden 14. mars har det vært stopp i anløp av utenlandske cruiseskip. Fra midten av mars har 12 passasjerferger i utenriks rutefart hatt stopp i ordinær drift med kombinert passasjer- og godstransport. Tre av fergene går fortsatt i rute, hovedsakelig med gods.

Trafikk med lasteskip synes å være lite påvirket av restriksjoner knyttet til koronapandemien så langt. Lasteskip, som står for 60 prosent av anløpene i denne femukersperioden (16. mars – 19. april 2020), har en reduksjon på to prosent, eller 96 færre anløp, fra femukersperioden i fjor.

Offshorefartøy og spesialfartøy har en nedgang på åtte prosent, og tankskip en nedgang på syv prosent, mens fiskefartøy har en økning på seks prosent.

Forventer lavere trafikktall

‒ Vi forventer en generell reduksjon i trafikken innenfor de fleste skipskategorier dersom situasjonen vil trekke ut eller forverres. Passasjertrafikken forventes å fortsette på dagens lave nivå en god stund fremover, og det er usikkerhet knyttet til utviklingen for tankskip og offshoreaktiviteten på bakgrunn av lav oljepris og mindre etterspørsel etter olje, sier seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Det er grunn til å tro at skipstrafikken samlet sett hadde vært litt høyere enn i fjor under normale omstendigheter. Samlet var antall anløp en prosent høyere i femukersperioden frem til 15. mars 2020, enn i samme periode i 2019. Da var det økning på mellom tre og ti prosent for alle skipskategorier, unntatt lasteskip som hadde en nedgang på tre prosent.

‒ Disse tallene er en nyttig referanse i vurderingen av hvilken påvirkning koronapandemien, og tiltak i forbindelse med denne, har hatt på antall skipsanløp i Norge, forklarer Borgø.

Havner og skipsfarten er fleksible og tilpasningsdyktige

Hele 90 prosent av norsk import og eksport og drøyt halvparten av norsk innenrikstransport går sjøveien.

‒ Sjøtransporten har en kritisk rolle for å holde vareutvekslingen i gang. Kystverkets statistikk har så langt vist at i den grad transportaktivitetene har gått ned, skyldes dette redusert etterspørsel etter transporttjenester som følge av generelt redusert reisevirksomhet og varehandel, opplyser seniorrådgiver Thorkel Askildsen i Kystverket.

Askildsen forklarer at både sjøtransporten og havnene har vært i stand til å dekke det aktuelle behovet. Fokus på smitteverntiltak i havnene har så langt hatt en positiv effekt for mer forutsigbar sjøtransport. Samtidig har rederiene vært tidlig ute med tiltak og fleksible løsninger for utskifting av bemanning på skip, ofte i tett samarbeid med relevante myndigheter.

‒ For utenrikshandelen har situasjonen vi er inne i gitt relativt mer forutsigbar sjøtransport enn vegtransport, da sjøtransporten ikke er omfattet av de samme utfordringene for transitt- og grensepasseringer, sier Askildsen.

Har satt inn ekstra tiltak

Kystverket har satt inn flere tiltak for å støtte effektiv sjøtransport. Årsavgiften for 2. kvartal 2020 er refundert til utenriksferger som er tatt ut av rute. Dette gjelder losavgifter og sikkerhetsavgifter. I tillegg er noen fartøy som trenger betalingsutsettelse foreløpig innvilget 30 dager ekstra betalingsfrist.

For å følge trafikkutviklingen til sjøs under koronapandemien tett fra dag til dag, har Kystverket etablert tre nye funksjonsområder (dashbord) på kystdatahuset.no. Dette gjør det mulig å analysere trafikkutviklingen og fange opp eventuelle store endringer raskt.

Denne tjenesten er også tilgjengelig for publikum. På kystdatahuset.no kan man via to dashbord se ankomster og avganger rapportert i SafeSeaNet per dag, og via det tredje dashbordet kan man basert på AIS-data se passeringer av skip på ni utvalgte steder langs kysten per dag. Alle sammenligner med samme dato de foregående to år og det er også mulig å filtrere på skipstype og størrelse på skip.

Kystverkets analyse er basert på alle meldepliktige seilaser i den nasjonale meldingsportalen for skipsanløp, SafeSeaNet Norway. Innenriks rutegående passasjer- og bilferger er unntatt denne meldeplikten, og anløp innrapportert fra Hurtigruten er holdt utenfor tallene som er beskrevet i artikkelteksten.

Fakta

  • Av den samlede nedgangen på åtte prosent og 902 anløp, er nedgangen størst i antall i Rogaland med 320 færre anløp. Nedgangen i Rogaland er størst i Stavanger, Risavika, Dusavik og Tananger. Også fylkene Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har stor reduksjon i antall anløp, henholdsvis 207 og 200 anløp. Fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland har en liten økning fra femukersperioden i fjor.
  • I perioden januar til april 2019 var det 237 anløp av cruiseskip til norske havner, mens det hittil i år har vært 169 cruiseanløp. I femukersperioden i fjor var det 76 anløp av cruiseskip, og 2761 anløp i hele 2019.

Siste nytt