Publisert: , Oppdatert:

FOU-prosjekt: Boblegardin demper undervannsstøy ved sprenging av sjøbunn

Testing av boblegardin som avbøtende tiltak ved sprenging av sjøbunn viser at den demper undervannsstøyen. Nå vil Kystverket finne ut hvordan man kan bruke den for å få best mulig effekt.

Testene som ble gjort i høst i forbindelse med Innseiling Ålesund-prosjektet, viste at en boblegardin på 300 meters avstand reduserte undervannstøyen ved sprengning av sjøbunn med opptil 32 dB. Nå skal Kystverket jobbe videre med resultatene for å finne den mest effektive måten å redusere støyen fra undervannssprengninger når ulike miljøressurser skal skjermes.

Bakgrunn

I Innseiling Ålesund-prosjektet ble flere grunner i havnebassenget i Ålesund fjernet for å få en sikrere og mer effektiv innseiling. Siden undervannsstøy kan ha negative effekter på marint liv ønsket Kystverket å utrede i hvilket omfang aktiviteter i etatens regi forårsaker støy under vann, og hvordan dette eventuelt kan reduseres. Akvaplan-niva AS og Quiet-Oceans SAS (Frankrike) ble derfor engasjert for å gjennomføre en analyse av støyspredning ved sprengninger under vann, samt evaluere effekt av boblegardin som avbøtende tiltak.

Boblegardin

Boblegardinen lages av et langt PE-rør som plasseres ut på sjøbunnen. Røret er tilkoblet en kompressor som kontinuerlig forsyner røret med trykkluft. Luft som strømmer ut gjennom perforeringer i røret, bestående av 1 mm store hull, sørger for en «vegg» av bobler i vannsøylen. Denne bobleveggen begrenser trykkpulsene fra sprengningen fra å forplante seg videre i sjøen ved at trykkpulsen dempes når den passerer luftboblene.

Boblegardinen i dette forsøket ble levert av NUVA AB. Gjennom utplasseringer av akustiske målesonder både foran og bak boblegardinen var det mulig å måle effekten av denne som avbøtende tiltak for å redusere utbredelse og nivå av støy i vannmassene,

Videreføring av tidligere testing

Prosjektet i Aspevågen anses som en videreføring av prosjektet "Vurdering av støy i forbindelse med undervannseksplosjoner i Båtsfjord, april 2018" som Akvaplan-niva og Quiet-Oceans gjennomført for Kystverket i 2018. I prosjektet i Båtsfjord Havn ble det også gjennomført undervannsakustiske målinger i forbindelse med undervannssprengninger. Hensikten med målingene var å studere støynivået i fjorden under sprengningene og vurdere dette i lys av mulige konsekvenser for marint liv, inkludert torsk som ble holdt i et «torskehotell» omtrent 900 meter unna sprengningspunktet. 

Gjennomføringen i Ålesund

De undervannsakustiske målingene i Ålesund ble utført i perioden 3. til 5. september 2019. I løpet av denne perioden ble det gjennomført sju sprengninger i forskjellige konfigurasjoner med ulike ladninger av dynamitt i størrelsesorden 411 til 1715 kg.

Ved fem av sprengningene var det satt ut en boblegardin ca. 300 meter fra sprengningsstedet for å undersøke dennes effekt som støydempende tiltak. Effekten av boblegardinen ble testet i både ringformet og rettlinjet konfigurasjon.

Målingene av undervannsakustikk ble utført med fire akustiske opptakssystemer som registrerte støy på ulike steder i en distanse som varierte fra omtrent 280 til 2500 meter fra sprengningsstedet. Målerne var satt opp slik at de kunne måle både de lave nivåene av omgivelsesstøy og de høye nivåer av støy fra eksplosjonene.

Resultatene

Overvåkningsstrategien bak målingene gir mulighet for å kvantifisere effekten av å anvende boblegardin som støyreduserende tiltak. Den høyeste effekten av boblegardin (32 dB ved frekvenser nær 600 Hz) ble målt ved de eksplosjoner der gardinen var plassert som en ring rundt målesonden. Dette skyldes at også lydrefleksjoner fra kystlinje, i tillegg til de direkte lydbølger, ble svekket av boblegardinen. Ved boblegardin satt ut i en rettlinjet konfigurasjon og ved lydfrekvenser høyere enn 400 Hz var effekten 12 dB lavere enn for gardin satt i sirkulær konfigurasjon. Boblegardinen gav en støydempende effekt på ca. 20 dB for frekvenser i området mellom 100Hz og 3 kHz. Disse verdien var konsistente gjennom studien og i god overenstemmelse med tidligere utførte studier.

Kystverket planlegger nå å ta dette arbeidet videre ved at resultatene brukes til å simulere fremtidige sprengningsarbeider for så å se om kvantifiseringen er sammenfallende med faktiske målinger.

Relaterte dokumenter

Siste nytt