Publisert: , Oppdatert:
- Henning Osnes Teigene

Høring av utkast til endringer i lospliktforskriften

Kystverket foreslår visse endringer i forskrift 17. desember 2014 nr. 1808 om losplikt og bruk farledsbevis (lospliktforskriften). Forslagene er basert på tilbakemeldinger fra brukere og næringen og våre egne erfaringer med hvordan forskriftens regler har fungert siden den ble satt i kraft 1. januar 2015.

De mest vesentlige endringene er:

  • Presisering av hvilke regler som gjelder for offshorefartøy som frakter begrensede mengder farlig og forurensende last.
  • At kystruten Bergen – Kirkenes ikke lenger skal være unntatt fra losplikten.
  • At fredede fartøy og skolefartøy ikke lenger skal være unntatt fra losplikten.
  • At unntak for forflytning i havn skal omfatte ankringssted og DP venteposisjon.
  • En lemping av dokumentasjonspliktene til rederier i farledsbevis klasse 3.
  • At slep opp til 100m kan bruke farledsbevis i leder uten lokale begrensninger (§ 16).
  • At gasstankere opp til 110m kan bruke farledsbevis.
  • At forskriften åpner for bruk av simulator.
  • Tekniske tilpasninger for å endre henvisninger til ny havne- og farvannslov.

Se vedlagte høringsbrev og utkast til endringsforskrift for omtale av forslagene. Vedlagt er også et hjelpedokument som viser forslagene som sporede endringer i lospliktforskriften.

Vi inviterer til et dialogmøte om høringen den 25. mars (tentativt). Se høringsbrevet for mer informasjon.

Høringsinnspill sendes til Kystverket digitalt (org.nr. 874783242) eller på e-post til post@kystverket.no Høringsfristen er 13. mai 2020.

Vi ber om at høringsinnspill merkes med Kystverkets referanse 2014/1924.

Siste nytt