Publisert: , Oppdatert:

Høring av forslag til statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen – Sola og Stavanger kommuner

Bakgrunnen for forslaget er at Stavangerregionen Havn IKS ønsker å videreføre dagens regulering av fart i ny kommunal forskrift, og foreslår samtidig å oppheve dagens fartsforskrift. De ønsker at reguleringen av fart for næringsfartøy i kommunenes sjøområde og for fritidsfartøy i hoved- og biled som følger av dagens fartsforskrift, videreføres. Dette må gjøres i en statlig forskrift, jf. havne- og farvannsloven § 7.

Det er gjort rede for forskriftsforslaget i vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 23. april 2021.

Høringsuttalelser sendes til post@kystverket.no og merkes med saksnummer 2021/3765

Relaterte dokumenter

Siste nytt