Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Konseptvalgutredning for Kirkenes

Konseptvalgutredningen (KVU) for Kirkenes tar for seg alternative havnemuligheter, vegløsninger og sentrumsutvikling. Arbeidet med utredningen har vært ledet av Statens Vegvesen. Kystverket har bidratt med den maritime delen.

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet inkluderer en utredning av framtidige veg- og infrastrukturløsninger inn og i mot Kirkenes. Det er knyttet usikkerhet til omfanget og tempoet i veksten, som gjør det nødvendig med løsninger både på kort- og lang sikt i tilrettelegging for transport- og industriutvikling. KVU’en skal også se på: Sentrumsutvikling (tungtransport ut av sentrum), utvikling av lufthavnen, lokalisering av stamnetthavn og mulig jernbanetrasé.


I bestillingen fra Samferdselsdepartementet står det at:
”Kystverket: skal produsere og levere behovsanalyse, kravanalysen og alternativer med kostnader på havner og farleder. Dette utredningsarbeidet skal Kystverket lede og gjennomføre i tett samarbeid med kommunen. Kystverket deltar i prosjektgruppa og styringsgruppa.”

Med utgangspunkt i dette har Kystverket utredet potensielle nye områder for framtidig stamnetterminal og farleden inn til denne.
Det er i arbeidet sett på 13 lokaliteter. Kystverket legger til grunn at farleden fram til en ny stamnetterminal må dimensjoneres ut fra følgende nautiske parametre:

  • Innseilingsleden må ha en bredde på 3 700 meter og ikke mindre enn 1 850 meter
  • Dybde i farled bør være dypere enn 35 meter
  • Dimensjonerende fartøy kan være inntil 400 000 DWT
  • Manøvreringsarealet ved anløpssted bør være fra 2-4 x skipslengden av dimensjonerende skip. Dette vurderes spesielt for hver enkelt havn.
  • Det bør være minst 3 ankringsområder med ankerdybde ikke større enn 70 meter og svingdiameter på 1 000 meter.
  • En framtidig stamnetterminal må kunne ta i mot dimensjonerende skip på inntil 300 meter

Drøfting og anbefaling i KVU Kirkenes er i tråd med Kystverkets mandat. Staten har ansvar for å bygge vei og farled. Det er private, ev. i samarbeid med kommunen som må sørge for bygging av havn.

Kystverkets farledsutredning for Kirkenes. 

Mer om utarbeidingen av Konsekvensutredningen for Kirkenes  (Vegvesenets nettside)
Direkte til Konseptvalgutredningen (pdf) 

Fakta

Kystverkets arbeid med maritim infrastruktur

Havner


Farleder 

Fyr og sjømerker

Havnesikring

Siste nytt