Publisert: , Oppdatert:

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk. Forslag til NTP lages av transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor. Stortingsmeldingen utarbeides av Samferdselsdepartementet på vegne av Regjeringen og legges frem for politisk behandling i Stortinget. NTP varer i 10 år, men revideres hvert fjerde år.

Nasjonal transportplan omhandler transport til sjøs, på veg, på jernbane og i luften, og ser disse transportformene i sammenheng. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Hovedmålene er framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.

Kystverket bidrar sammen med de andre transportetatene og Avinor med utarbeiding av det faglige grunnlaget i en analyse- og strategifase. Arbeidet gjøres på bakgrunn av regningslinjer gitt fra Samferdselsdepartementet og de behov som etatene og Avinor har. Analyse- og strategifasen resulterer i en rapport til Samferdselsdepartementet som omhandler fremtidig transport og forslag til strategier som kan svare ut fremtidens behov.

Etter analyse- og strategifasen gir Samferdselsdepartementet transportetatene og Avinor i oppdrag å legge fram et forslag til Nasjonal transportplan. Dette forslaget blir bearbeidet og benyttet i arbeidet med stortingsmeldingen.

Regjeringens gjeldende transportpolitikk er fastsatt i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.

Transportetatene utarbeider etatsvise handlingsprogram på bakgrunn av de politiske føringer og beslutninger som er gitt i Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet viser hovedtrekkene i det arbeidet som etaten skal gjennomføre i planperioden og ligger til grunn for årlige budsjetter.

Kystverkets handlingsprogram finner du her.

Siste nytt