I rapporten «Kartlegging av aktørbildet i vei- og sjøtransportmarkedet» har DNV GL kartlagt fem logistikkjeder for sjø og vei. Kartleggingen viser ikke overraskende at det er flere aktører involvert i en sjøbasert dør-til-dør logistikkjede.

Typisk vil en intermodal, sjøbasert logistikkjede ha minst fem aktører direkte involvert i vareflyt og minst to aktører involvert i koordineringen av kjeden. Til sammenligning kan landtransporten ofte utføres av én aktør, der vareeier, lastebileier eller speditør har kontroll på og utfører både vareflyt og koordinering av hele logistikkjeden. Noe av forskjellen i kompleksitet kan forklares med at lastebiltransporten som oftest kun frakter last for én eller et fåtall vareeiere per transport, mens sjøtransport i linjefart kan frakte et svært høyt antall forsendelser som inngår i like mange vareeieres logistikksystemer. Rapportforfatterne konkluderer med at et mer komplekst aktørbilde vil kunne føre til høyere kostnader og økt tidsbruk for sjøbaserte kjeder i forhold til de veibaserte.