I rapporten Kystverket mot 2050 forsøker Kystverket å se på trender og utviklingstrekk, noen tydelige – andre mer usikre, som vil påvirke oss de neste 30 årene.

Hva betyr disse utviklingstrekkene for Kystverket, hvilke roller og oppgaver ser vi for oss i fremtiden?