Molohåndboka viser trinn for trinn hvordan et moloprosjekt anbefales utført, helt fra en innledende behovsanalyse, via forundersøkelser, havneplanlegging, detaljprosjektering og utførelseskrav, til ferdigstillelse.

Det gis oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for molobygging, hvilke arealplaner som må foreligge og hvilke tillatelser som må innhentes før slike tiltak igangsettes.

Molohåndboka gir også anbefalinger om kontroll og overvåking, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ivaretakelse av ytre miljø med plan for dette, samt anbefalinger om inspeksjoner i driftsfase, vedlikehold og reparasjoner. Den inneholder også en kort historikk over utviklingen av havneutbygging og molobygging i Norge, og tar for seg spesielle hensyn som må tas ved reparasjoner av verneverdige anlegg.