Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff. Oslo havn, Høgskolen i Sørøst-Norge/Transportøkonomisk institutt/Universitetet i Oslo, DNV GL, Shortsea Promotion Center Norge og Cruise Norway har også bidratt med interessante og lærerike fagartikler.

Om Status

Artikkelsamlingene i Status-serien sammenfatter rapporter eller andre arbeider som pågår eller er avsluttet den siste tiden. Artikkelsamlingen er dette ment å gi en pekepinn på hva som er status i dag. Hva viser utviklingen, hva er utfordringene og hvor er kunnskapshullene? Tema vil endre seg litt år for år, men vil alltid dreie seg rundt spørsmål knyttet til skipstrafikk, enten i form av godstransport, havn, utslipp, aktørbildet etc. Noen av artiklene går igjen år for år, for å oppdatere tallgrunnlag og lage bedre tidsserier.