Status 2018 inneholder artikler innen temaene skipstrafikk, gods fra vei til sjø og aktører. Vi får presentert oppdaterte tall på bl.a. godsomslag og utseilt distanse samt nye kart på infrastruktur for alternative drivstoff. I tillegg er det interessante artikler om nærskipsfart og aktørbildet i vei- og sjøtransportmarkedet.

Om Status

Artikkelsamlingene i Status-serien sammenfatter rapporter eller andre arbeider som pågår eller er avsluttet den siste tiden. Artikkelsamlingen er dette ment å gi en pekepinn på hva som er status i dag. Hva viser utviklingen, hva er utfordringene og hvor er kunnskapshullene? Tema vil endre seg litt år for år, men vil alltid dreie seg rundt spørsmål knyttet til skipstrafikk, enten i form av godstransport, havn, utslipp, aktørbildet etc. Noen av artiklene går igjen år for år, for å oppdatere tallgrunnlag og lage bedre tidsserier.