Oslo Economics og Flowchange har utarbeidet rapporten «Veiutbedring sin betydning for sjøtransportens effektivitet og konkurranseevne». Rapportforfatterne finner at utbedring av tilførselsvei til havn vil gi lavere transportkostnader for godstransporten som følge av høyere hastighet og mer forutsigbarhet, og at dette vil kunne føre til noe godsoverføring fra veg til sjø. 

Oslo Economics og Flowchange har utarbeidet rapporten «Veiutbedring sin betydning for sjøtransportens effektivitet og konkurranseevne». Rapportforfatterne finner at utbedring av tilførselsvei til havn vil gi lavere transportkostnader for godstransporten som følge av høyere hastighet og mer forutsigbarhet, og at dette vil kunne føre til noe godsoverføring fra veg til sjø. Men i det store bildet står tilførselsveien for en marginal del av den totale transportkostnaden i et sjøtransporttilbud. I intervjuer med transportører oppgis en rekke tidstyver som reduserer transporteffektiviteten, deriblant ventetid for å komme inn på terminalen, ventetid inne på terminalen pga. kapasitet, og ventetid som følge av at andre operasjoner bruker lang tid. Andre effektivitetsbarrierer for sjøtransporten som nevnes i intervjuene er åpningstider i havn og begrensede areal i og i nær tilknytning til havnen.