Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets hovudkontor

Hovudkontoret (HK) er Kystverket sin sentraladministrasjon. HK ligg i Ålesund, medan HK sin beredskapsavdeling og IKT-senter er lokalisert i Horten.

HK har rundt 120 tilsette, og  er delt inn i tre avdelingar:

 • Kystforvaltningsavdelinga
 • Sjøsikkerhetsavdelinga
 • Beredskapsavdelinga

I tillegg har HK fire stabar:

 • Stab for økonomi og virksomhetsstyring
 • Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • HR-stab
 • Stab for interne tjenester (IKT, administrasjon, innkjøp, BarentsWatchsenteret)

HK har den overordna styringa og utarbeider mål, strategiar og retningsliner for verksemda til Kystverket.

Avdelingsdirektørane har budsjett- og fagansvar for sine ansvarsområder i Kystverket si verksemd. Stabane er støttefunksjonar for kystdirektøren og etaten.

Kystforvaltningsavdelinga (KFA)

KFA har ansvaret for transportplanlegging, kystforvalting og utbyggingsoppgåvene med planlegging og byggherrerolla. Dette omfattar:

 • Hamner og farleier
 • Sjøtransport
 • Plan- og kystsoneforvaltning
 • Eigedom og kultur
 • Forvaltingsplanar havområder
 • Nasjonal transportplan

Sjøsikkerhetsavdelinga (SSA)

SSA har ansvaret for dei operative sjøsikkerheitsoppgåvene i Kystverket. Dette omfattar:

 • Lostenesta (forvaltingsansvar)
 • Sjøtrafikksentraltenesta
 • Meldings- og radionavigasjonstenester
 • Trafikkreguleringar og rutetiltak
 • Hamnesikring (ISPS)

Beredskapsavdelinga (BEA)

BEA tek i vare statens ansvar for beredskap mot akutt forureining. Dette omfattar:

 • Aksjonsleiing/beredskapsvakt
 • Depot for beredskapsutstyr
 • Miljørisikovurderingar/skadehandtering
 • Skipsvrakhandtering
 • Nasjonal slepeberedskap

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt