Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets klima og miljøstrategi 2019

Kystverket skal arbeide målrettet mot å redusere miljøpåvirkning og fare for akutt forurensning fra sjøtransport, havner og egen virksomhet. Vi skal bidra til omstilling til lav- og nullutslippssamfunnet og fremme sjøtransportens samfunnsnytte og miljøfortrinn.

Kystverket skal systematisk bygge opp kunnskap om miljøpåvirkning og klimagassutslipp, både fra vår egen virksomhet, samt sjøtransport og havnevirksomhet generelt, for å være en best mulig kunnskapsleverandør om vår sektor. Som sektormyndighet skal vi ha oversikt over klimagassutslipp, akutt forurensning og miljøpåvirkning fra skipstrafikk og havnevirksomhet og utviklingen over tid. Vi skal kunne foreslå tiltak og gjøre rede for effekter av tiltak, både for å nå målene om redusert miljøpåvirkning generelt og den konkrete reduksjonen i klimagassutslipp innen 2030 (40% utslippskutt).

I 2019 skal Kystverket, i egen virksomhet, ha særlig fokus på reduksjon i klimagassutslipp og energiforbruk, avfallshåndtering samt miljøhensyn i planlegging, anlegg, og drift av maritim infrastruktur. Vi skal tydeligere definere våre roller og oppgaver i arbeidet med klimatilpassing og mot marin plastforurensning. Miljøhensyn skal vektlegges ved alle innkjøp og anskaffelser, og prosedyre og instrukser for innkjøp skal følges. Det skal lages klimagassbudsjett og påfølgende klimaregnskap for alle større investeringer og tiltak.

Siste nytt