Publisert: , Oppdatert:

Ordensforskrifter (forskrift om orden i og bruk av farvann og havner)

Etter havne- og farvannsloven kan den som har myndighet etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Dette betyr at både kommunene og staten kan fastsette slike forskrifter. Forskriftene skal ivareta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. I tillegg skal de sikre effektiv og sikker havnevirksomhet.

2. november 2012 fastsatte Fiskeri- og kystdepartementet en ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Forskriften trådte i kraft samme dag, og opphever samtidig gjeldende forskrift om kommunale forskrifter om orden i om bruk av farvann og havner, forskrift 15. desember 2009 nr. 1547. Den nye forskriften opphever også samtidig dermed mønster for kommunale ordensforskrifter av 13. desember 1989. Kystverket har sendt ut et informasjonsbrev til alle kystkommuner hvor vi informerer nærmere om betydningen dette har for kommunene.

Den nye forskriften innebærer at kommuner som ønsker å fastsette ordensforskrift må gjøre dette i samsvar med bestemmelsene i den nye forskriften, og det er obligatorisk å bruke malen i vedlegget til forskriften. For kommuner som allerede har ordensforskrift, er det satt en overgangsperiode på tre år for å endre eksisterende ordensforskrifter i henhold til den nye forskriften, jf. forskriftens § 1 andre ledd. Endringen må gjøres innen 1. januar 2016.

Innføringen av ny havne- og farvannslov i 2010 og utviklingen for øvrig gjorde det nødvendig å se på malen for ordensforskrifter på nytt. Behovet for regulering i havnen er en annen enn før, og arbeidsmåter og teknologi er helt annerledes i havnene i dag enn før. Dette gjør at en del forhold som var naturlig å regelfeste før ikke er like aktuelle i dag, samt at terminologi og begreper har endret seg. Den nye malen er derfor vesentlig kortet ned i forhold til forrige mal.

En annen viktig endring med den nye forskriften er at det innføres en mindre omfattende godkjenningsordning enn den gamle. Det følger av forskriften § 3 første ledd at en kommune som utgangspunkt kan fastsette sin lokale ordensforskrift selv uten godkjenning av Kystverket. Dersom en kommune ønsker å benytte § 10 i malen til å ta inn andre reguleringer enn de som er fastlagt i malen ellers, så følger det likevel av § 3 andre ledd at forskriften skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor før forskriften kan gis virkning.

Supplerende informasjon finner man til høyre på denne nettsiden. Vi har blant annet publisert høringsnotatet til forskriften som ble sendt ut 6. desember 2011. Selv om det er noe forskjell fra det forslaget som ble sendt på høring til det som er vedtatt i den endelige forskriften, inneholder høringsnotatet mye relevant bakgrunnsinformasjon. I tillegg har vi publisert våre merknader til bestemmelsene i den nye forskriften.

Kystverket vil på vanlig måte bistå og veilede kommuner som har behov for det i utforming eller endring av ordensforskrifter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt