Publisert: , Oppdatert:

Losloven

Lostjenesten er regulert av losloven som blant annet omhandler losplikt, hvordan losingen skal gjennomføres, farledsbevis og avgifter knyttet til losordningen.

Losloven har som formål å legge til rette for en losordning som, ved å sikre tilstrekkelig farvannskompetanse om bord, skal bidra til å trygge ferdselen på sjøen.

Kystverkets oppgaver etter losloven inkluderer losformidling, organisering av lostjenesten, fastsettelse og innkreving av avgifter, opplæring av loser og sertifikatkontroll for de ulike lossertifikatene, farledsbevisordningen og tilsyn og kontroll med at regler gitt i medhold av loven følges.

Losloven gjelder i indre farvann og norsk sjøterritorium, og er også gjort gjeldende på Svalbard.

Siste nytt