Publisert: , Oppdatert:

Ny havne- og farvannslov

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019. Loven skal tre i kraft 1. januar 2020. Loven erstatter dagens havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014) og består av en farvannsdel og en havnedel.

Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Kystverket inviterer kommunene og andre til regionale informasjonsmøter om den nye havne- og farvannsloven vinteren 2020:

 • 15. januar – Kystverket, Moloveien 7, Horten
 • 16. januar – Scandic Bystranda hotell, Kristiansand
 • 4. februar – Quality Hotel Waterfront, Ålesund
 • 5. februar – Vadsø, Scandic hotell
 • 12. februar –Scandic Maritim Hotell, Haugesund
 • 27. februar – Alta, Scandic hotell
 • 10. mars – Svolvær
 • 11. mars – Bodø
 • 18. mars –Tromsø, Scandic Ishavshotellet

Vi legger opp til at informasjonsmøtene vil vare 5-6 timer inkludert lunsj.

Påmelding til møtene 15. og 16. januar har startet. Kommuner mv. som vil delta på møtene i Horten og Kristiansand kan sende påmelding til katrine.solheim.aas@kystverket.no innen torsdag 12. desember 2019. Det er lagt opp til at den enkelte kommune/havnemyndighet stiller med inntil to deltakere på ett av disse møtene.

Vi kommer tilbake med informasjon om påmelding til de andre møtene, tidspunkt, lokaler og agenda i løpet av desember.

Les også: Ny havne- og farvannslov vedtatt

Mer om den nye havne- og farvannsloven:

De største endringene for kommunene

Liberaliseringen av havnekapitalen er den største endringen sammenlignet med dagens lov. Videre endres kommunenes ansvar for fremkommelighet i sjøen noe. Staten skal heretter ha eneansvar for utbedringer i farvannet og for etablering av navigasjonsinstallasjoner.

Kommunene skal fortsatt ha ansvar for nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunalt sjøområde. Anløpsavgift erstattes av farvannsavgift, og kostnadene som kan legges inn i beregningsgrunnlaget for avgiften er innskrenket som følge av kommunens endrede ansvar for fremkommelighet. Kommunenes myndighet til å regulere ferdselen i sitt sjøområde blir også noe endret. Kommunene får myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy herunder fart, og til å regulere nærmere bestemt bruk av kommunens sjøområde. Dagens ordning med forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner blir ikke videreført. 

Iverksettingsrundskriv

Samferdselsdepartementet vil utarbeide et iverksettingsrundskriv om havne- og farvannsloven i forbindelse med lovens ikraftsetting. I rundskrivet vil det redegjøres nærmere for hovedinnholdet i loven, med vekt på det som er av særlig betydning for kommunene. 

Nye forskrifter

I forbindelse med ikraftsettingen av loven vil det også bli fastsatt flere nye forskrifter og nødvendige endringer i eksisterende forskrifter. En del av dagens forskrifter til havne- og farvannsloven og losloven vil bli videreført uendret med hjemmel i overgangsbestemmelsen i lovens § 53. Det vil bli foretatt en fullstendig gjennomgang av forskriftene etter lovens ikraftsetting. 

Kystverket har 19. september 2019 sendt på høring forslag til syv forskrifter til den nye loven som må være på plass samtidig som loven trer i kraft. Dette gjelder forslag til

 • Forskrift om farleder
 • Endring i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann
 • Kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift
 • Opplysningsplikt for transportplanlegging
 • Overtredelsesgebyr etter havne- og farvannsloven
 • Overgangsregler ved ikraftsetting av ny lov om havner og farvann
 • Oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i havne- og farvannsloven 2009 og losloven 2014

Høringsfristen er 1. november 2019 og forslagene finnes her.

Overgangsregler for kommunale forskrifter

Kommunale forskrifter om anløpsavgift, fartsgrenser og orden i og bruk av farvann og havner som er fastsatt før årsskiftet, blir i utgangspunktet videreført. I forslag til forskrift over overgangsregler som nå er sendt på høring, foreslås det overgangsregler for forskrifter om anløpsavgift og ordensforskrifter.

I hovedsak foreslås det at kommunale ordensforskrifter faller bort fra 1. januar 2021. Dette vil gi kommunene tid til å fastsette nye forskrifter etter den nye havne- og farvannsloven § 9 og til eventuelt å oppdatere forretningsbetingelser og andre vilkår for bruk av havn.

Videre foreslås det at kommunale anløpsavgiftsforskrifter kan videreføres også etter årsskiftet, men kun frem til 1. juni 2020. Forutsetningen er at disse forskriftene ikke strider med den nye havne- og farvannsloven og den nye forskriften om farvannsavgift. Dette medfører at kostnader som etter ny havne- og farvannslov ikke lenger er lovlig å finansiere med farvannsavgift, ikke kan tas med i beregningsgrunnlaget fra 1. januar 2020.

Kommunale forskrifter om regulering av ferdsel og bruk av sjøen fra 2020

Kommunene får myndighet til å fastsette forskrifter om regulering av ferdsel og bruk av eget sjøområde i den nye havne- og farvannsloven. Dagens forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter oppheves, og det vil ikke bli gitt forskrift om nye maler for kommunale forskrifter. Kystverket vil komme tilbake med ytterligere veiledning om fastsettelse av kommunale forskrifter etter §§ 8 og 9.

Med hjemmel i § 8 kan kommunene fra 2020 regulere ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Kommunen kan i forskrift gi regler om for eksempel fart, tidsbegrensninger for ferdsel, forbudssoner og særskilte regler for bruk av vannscooter. Med fritidsfartøy menes fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Kystverket skal ikke godkjenne slike forskrifter, og kommunen må selv kunngjøre dem i Norsk Lovtidende (Lovdata).

Med hjemmel i § 9 kan kommunene videre regulere bruk av eget sjøområde for alle fartøy, begrenset til regler om

a)    forbud mot oppankring og om bruk av fastsatte ankringsposisjoner for fartøy som skal anløpe havn
b)    bruk av taubåtassistanse eller fortøyningsassistanse for fartøy ved anløp til og avgang fra havn
c)    snøtømming i sjø
d)    dykking
e)    hvor sjøfly kan lande og starte   

Forskrifter gitt i medhold av a) skal godkjennes av Kystverket før de kan gis virkning.

Både staten og kommunene kan regulere ferdselen i farvannet. Staten har myndighet etter ny lov § 7 til å regulere alle fartøy i hele farvannet. Det følger av § 8 at kommunale forskrifter etter § 8 (om ferdsel med fritidsfartøy) går foran statlige forskrifter etter § 7, med mindre staten har bestemt noe annet

Videre følger det av § 9 at statlige forskrifter etter § 7 (om regulering av ferdsel) og § 13 (om sjøtrafikksentraler) går foran kommunale forskrifter etter § 9 (om bruk av kommunens sjøområde).

Kystverket vil komme tilbake med ytterligere veiledning om fastsettelse av kommunale forskrifter etter §§ 8 og 9.

Overføringen av statens fiskerihavner til fylkeskommunene

Etter dagens havne- og farvannslov § 28 har Kystverket myndighet til å fatte vedtak i saker som har innvirkning på «Kystverkets anlegg», i praksis de statlige fiskerihavnene. Som en følge av at fiskerihavnene overføres til fylkeskommunene fra årsskiftet, er ikke bestemmelsen i § 28 videreført i ny lov.

Myndigheten etter havne- og farvannsloven til å behandle søknader om tillatelser til tiltak i tilknytning til fiskerihavnene, vil fra 1. januar 2020 derfor være kommunen.

Allerede gitte tillatelser fra Kystverket vil gjelde inntil de utløper.

Spørsmål vedrørende nye tillatelser, herunder fornyelse av eksisterende tillatelser, må fra årsskiftet av tas opp med kommunen. Dersom tiltaket berører de anleggene og arealene som fylkeskommunen har rettigheter til, må vedkommende som ønsker å etablere tiltaket, også sørge for privatrettslig samtykke fra fylkeskommunen. I tillegg kan tiltaket kreve tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven.

Det vil bli fastsatt en egen forskrift om overgangsbestemmelser som tar for seg behandling av søknader etter havne- og farvannsloven og klager som kommer inn like før årsskiftet samt ansvaret for oppfølgning av allerede gitte tillatelser i havnene i form av for eksempel pålegg om flytting av anlegg.

For mer informasjon om overføringen av de statlige fiskerihavnene, se Kystverkets internettsider under «Maritim infrastruktur» - «Havner».