Publisert: , Oppdatert:
- Paul Gustav Nyland

Kystverkets ansvar og virkemidler

Kystverket skal medvirke i relevante planprosesser fra tidlig fase. I dette ligger det at Kystverkets regionkontorer gir faglige råd og orienterer om nasjonale og regionale interesser på Kystverkets saksområde som kan blir berørt og som det må tas hensyn til i planarbeidet.

I de tilfeller hvor fylkeskommunen arrangerer planforum for å drøfte planer deltar regionkontorene til Kystverket for å synliggjøre sjøtransportens interesser og gi innspill i planarbeidet. Ved offentlig ettersyn vurderer Kystverket hvordan hensynet til sjøverts ferdsel blir ivaretatt i forslaget. Ved behov tar Kystverket kontakt med planmyndigheten for samråd i planprosessen.

Kystverket kan også gå til innsigelse mot forslag i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan i de tilfeller hvor forslaget berører spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning for vårt saksområde. Det vises i denne sammenheng til plan- og bygningsloven § 5-4.

Siste nytt