Publisert: , Oppdatert:
- Paul Gustav Nyland

Om planmedvirkning

Planmedvirkning er viktig for at tiltak og planer samsvarer med befolkningens behov og interesser. Medvirkning er forebyggende i den forstand at potensielle konflikter kan adresseres og avklares før planene vedtas. Plikten for å tilrettelegge for aktiv medvirkning er den samme både for myndigheter og private.

Kystverket er en statlig fagmyndighet som har plikt til å medvirke i planlegging, jf. plan- og bygningsloven § 3-2 tredje ledd. Det går her fram at:  

”Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen.”

Kystverket arbeider blant annet for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta de interessene som berører nettopp dette.

Konkret ivaretar Kystverket dette ansvaret gjennom å:

  • Delta i planforum, delta i og initiere møter mv.
  • Gi informasjon til planleggingsmyndighetene
  • Uttale seg til planprogram og planforslag
  • Fremme innsigelse mot planforslaget

Siste nytt