Publisert: , Oppdatert:
- Paul Gustav Nyland

Om planmedvirkning

Medvirkning i planlegging etter plan- og bygningsloven er viktig for at tiltak og planer samsvarer med befolkningens behov og interesser. Planmedvirkning er forebyggende i den forstand at potensielle konflikter kan adresseres og avklares før planene vedtas. Plikten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning er den samme både for myndigheter og private.

Kystverket er et offentlig organ som har plikt til å medvirke i planleggingen, jf. plan- og bygningsloven § 3-2 tredje ledd. Det går her fram at:  

”Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen.”

Kystverket arbeider blant annet for å legge til rette for en konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtrasnport. Både sjøtransporten og næringslivet er avhengig av systemet av farleder og havner/havneterminaler. I arealplanprosesser er Kystverkets oppgave å ivareta sjøtransportens og næringslivets interesser knyttet til dette. Konkret ivaretar Kystverket dette ved å: 

  • Delta i planforum, delta i og initiere møter mv.
  • Gi informasjon til planleggingsmyndighetene
  • Uttale seg til planprogram og planforslag
  • Fremme innsigelse mot planforslaget

Siste nytt