Hopp direkte til innhold

Tilskudd til nærskipsfart

Tilskudd til nærskipsfart skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig.

Kystverket gir tilskudd etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen skal bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra vei til sjø. Ordningen skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen.

Redere etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og med planer om å etablere ei ny godsrute kan søke om tilskudd fra Kystverket.

Fristen for å søke er 17. desember 2021.

Hvordan søke?

Interesserte søkere oppfordres til å kontakte Kystverket på e-post for å sette opp et veiledningsmøte.

Tilskudd til nærskipsfart

  • Tilskudd til nærskipsfart skal primært bidra til å etablere nye sjøtransporttilbud og gis i maksimalt tre år.
  • Samfunnets nytte av godsoverføring fremkommer som differansen mellom de eksterne kostnadene ved veitransport og sjøtransport. · Alle søknader skal være i samsvar med Samferdselsdepartementets retningslinjer for tilskuddsordningen.
Til toppen