Publisert: , Oppdatert:
- Øyvind Sandbakk

Tilskot til hamnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten ovenfor veg vert styrkt gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar. Søknadsfristen er 15. desember 2019. Utlysinga skjer med atterhald om at Stortinget vedtek forslaget til statsbudsjett for 2020.

Kven kan søke?

Norske hamner, kommunar og aktørar i samarbeid med ei norsk hamn.

Søknadsfrist

15. desember 2019

Frist for rapportering

30. november 2020 (Mal for sluttrapport finn du under Relaterte dokumenter lenger nede på sida)

Type prosjekt som kan motta støtte

 • Avtalar om felles bruk av infrastruktur eller system.
 • Juridiske, organisatoriske og økonomiske vurderingar som avgjerdsgrunnlag for:
  o Samanslåing av hamnene,
  o Etablering av IKS og/eller
  o Etablering av fellesfunksjonar.

Før tilskot vert innvilga, vil Kystverket vurdere prosjektet ut frå korleis det vil bidra til meir gods på sjø. Prosjektet må ha ein juridisk prosjektansvarleg for finansiering, gjennomføring og rapportering. Nærare informasjon om kriterium for tildeling vert gitt i retningslinene for ordninga.

Korleis søke?

Nytt søknadsskjema som du finn under Relaterte dokumenter nederst på denne sida. Søknaden skal vere skriftleg og i samsvar med Samferdselsdepartementet sine retningsliner for ordninga, fastsett 12. februar 2015.

Søknad med eventuelle vedlegg sendast elektronisk til Kystverket sitt hovudkontor innan 15. desember 2019.

Ved behov kan hovudkontoret til Kystverket rettleie i søknadsprosessen.

Viktige fristar

 • Søknadsfrist  er 15. desember 2019.
 • Tilskot vert utbetalt på grunnlag av godkjent sluttrapport og rekneskap. Desse skal vere Kystverket i hende innan 30. november 2020.

Kontaktinformasjon

Øyvind Sandbakk, oyvind.sandbakk@kystverket.no

Fakta

 • Tilskotet vert finansiert over Statsbudsjettet kapittel 1360, post 71, og utgjer 10,9 millionar norske kroner.
 • Kystverket er tilskotsforvaltar med ansvar for kunngjering, søknadshandsaming, tildeling og utbetaling av tilskot.
 • Tilskota er øyremerka til hamnesamarbeid og krev eigenfinansiering av minimum 50 prosent av prosjektkostnadane.
 • Tilskot vert gitt som løyvingar innan budsjettåret 2020 og må vere utbetalt året tilskotet vert tildelt.
 • Tilskotet vert gitt etter reglane om bagatellmessig støtte.  Dette inneber at den samla støtta ikkje kan overstige € 200 000 over ein periode på tre år. Søkarar må oppgi tilsegn om offentleg støtte dei siste tre åra, inkludert gjeldande år.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt