Hopp direkte til innhold

Koronaviruset og sjøtrafikken

De aller fleste særlige tiltak som gjelder sjøtrafikken er nå fjernet. Siden Covid-19 fortsatt er klassifisert som en pandemi må fartøy melde om smitte eller mistanke om smitte med Covid-19 om bord på fartøy.

Kystverket har opprettholdt vår beredskap og samfunnskritiske tjenester for sjøsikkerhet gjennom Covid-19-pandemien.

Både lostjenester og trafikksentraltjenester, samt digitale varslings- og rapporteringstjenester fungerer som normalt. Vi ivaretar oljevernberedskap og viktige navigasjonsinstallasjoner langs kysten.

Koronasituasjonen

 • Hvor skal vi varsle ved smitte, eller mistanke om smitte om bord på et skip

  Etter endringen av nasjonale korona-tiltak 12. januar fjernes kravet om å varsle Vardø Sjøtrafikksentral ved smitte om bord.

  Siden Covid-19 fortsatt er definert av WHO som en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) må imidlertid skip fremdeles varsle ved smitte eller mistanke om smitte om bord, men dette ivaretas nå av registrering i SafeSeaNet.

  Fører av skip er pliktig å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy. Dette i følge Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse § 5 (IHR-forskriften) 

  Alle fartøy som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet må derfor bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord. Ved registrering av påvist eller mistenkt smitte i SafeSeaNet blir Folkehelseinstituttet automatisk varslet.

 • Hvilke tiltak gjør Lostjenesten for å forhindre smittespredning?

  Lostjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Vi forholder oss til de forholdsregler og anbefalinger gitt av norske myndigheter. Det betyr blant annet at:

  • Vi jobber ikke dersom vi har influensa-lignende symptomer, og vi unngår kontakt med personer med slike symptomer.
  • Vi gjør generelle forebyggende tiltak, som å sørge for god hånd- og hostehygiene, og holder god fysisk avstand til andre.
  • Vi benytter smittevernutstyr (hansker, masker) etter nasjonale råd og føringer. 
  • Vi søker kontinuerlig å transportere våre loser på måter som reduserer muligheten for nær fysisk kontakt med andre personer, f.eks. leiebiler.

  Alle fartøyer er forpliktet til å bekrefte om det er personer ombord i fartøyene med symptomer på influensa eller andre symptomer som kan være relatert til Covid-19 i SafeSeaNet Norge.

  Vi har også utarbeidet egne prosedyrer for håndtering av smitte om bord på skip, samt tiltakskort ved eventuell smitte i Lostjenesten.

 • Gjelder mottaksplikten etter havne- og farvannsloven?

  Ja, mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 gjelder, med noen begrensninger.

  Havne- og farvannsloven gir ikke grunnlag for å nekte fartøy å anløpe havn av hensyn til folkehelsen. Restriksjonene som nå legges på sjøtransporten som følge av virusutbruddet gjøres på grunnlag av annet regelverk enn havne- og farvannsloven.

  Formålet med mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 er å sikre stabil, forutsigbar og ikke-diskriminerende tilgang til havneinfrastruktur for sjøtransporten. Mottaksplikten gjelder for eiere og operatører av havner og havneterminaler, og omfatter både private og offentlige eiere/operatører. § 27 sier at sjøtransporten må gis tilgang til den havneinfrastrukturen som havneeier og –operatør faktisk har gjort tilgjengelig for alminnelig trafikk, eventuelt den type trafikk som havnen har besluttet å ta imot ved vedkommende havneavsnitt.

  Helsemyndighetene kan imidlertid iverksette restriksjoner eller fastsette andre reguleringer som får konsekvenser for havnens drift og dermed også for fartøy som hadde planlagt å anløpe havnen. Bl.a. er det gjort vedtak etter IHR-forskriften § 19 (https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1573/§19) (forskrift 21.12.2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv.) om hvilke havner som skal ivareta særskilte oppgaver. Både havnen og fartøy må holde seg innenfor de rammene som helsemyndighetene og ev. andre til enhver tid fastsetter.

  Mottaksplikten etter havne- og farvannsloven § 27 gjelder i praksis derfor kun for den sjøtransporten som helsemyndighetene mv. til enhver tid tillater. Innenfor disse rammene har fartøy rett etter havne- og farvannsloven § 27 til å anløpe havner som er åpne for trafikk, med noen begrensninger, se under.

  Mottaksplikten i havne- og farvannsloven § 27 gjelder med følgende begrensninger:

  - Havnen har bare mottaksplikt så langt kapasiteten tilsier det:

  • Dersom havnen må stenge ned helt eller delvis pga. bemanningssituasjonen, så vil den faktiske kapasiteten styre hvilke fartøy som kan få anløpe til hvilket tidspunkt. Offentlige havner er bundet av myndighetsmisbrukslæren og må passe på å prioritere mellom fartøy på en forutsigbar og saklig måte. I tilfelle kritiske leveranser, kan prioriteringen av anløp måtte gjøres i samråd med helsemyndighetene mv. Se også IHR-forskriften § 19.

  - Havnen har ikke mottaksplikt dersom mottak av fartøyet kan innebære en risiko for sikkerheten i havnen:

  • Med dette menes at det foreligger fare for sikkerheten i selve havnen, som skade på havnens infrastruktur eller personer som arbeider eller oppholder seg i havnen.
  • MEN: Avvisning av et fartøy på grunn av fare for smittespredning reguleres av annet regelverk enn havne- og farvannsloven, jf. IHR-forskriften § 17:
   «§ 17. Skip, luftfartøy og andre transportmidler på innreisesteder
   Skip og luftfartøy kan ikke av folkehelsehensyn nektes å anløpe eller ankomme en havn eller lufthavn, ta om bord eller sette av, losse eller laste last eller forråd. Ethvert transportmiddel skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger. Pålegg eller tillatelser etter dette leddet kan gjøres betinget av inspeksjon og gjennomføring av helsetiltak for å motvirke spredning av smitte eller annet agens.
   Dersom det ikke er mulig å få iverksatt tilfredsstillende kontrolltiltak overfor et infisert transportmiddel, eller det iverksatte tiltaket ikke er vellykket, kan transportmidlet likevel få tillatelse til å reise videre under forutsetning av at ansvarlig myndighet underretter myndighetene på neste kjente innreisested om forholdene.
   Dersom det anses påkrevd, kan transportmidlet henvises videre til nærmeste utpekte havn, lufthavn eller grensepasseringssted, jf. § 19.»

  Fare for sikkerheten til personer som arbeider eller oppholder seg i havnen må ivaretas i tråd med denne bestemmelsen og helsemyndighetenes reguleringer og anvisninger må følges.

 • Smittevernkrav ved kystcruise på norskekysten og Svalbard

  Med virkning fra lørdag 26. januar 2022 ble de siste reglene i covid-19 forskriften som begrenser kystcruise på norskekysten opphevet, og med virkning fra lørdag 12. februar ble også de siste reglene i covid-19 forskriften som begrenser kystcruise på Svalbard opphevet.    

 • Mannskapsbytter og servicepersonells adgang til skip?

  Sjøfartsdirektoratet er rett myndighet til å svare på spørsmål om mannskapsbytter.

  Det er utstedt retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i norske havner, se Sjøfartsdirektoratets informasjonsside om korona her: 

  Sjøfartsdirektoratet er også rett myndighet til å svare på spørsmål som gjelder servicepersonell og deres adgang til skip her i landet.

 • Hva regnes som kritiske samfunnsfunksjoner?

  På regjeringen.no er det publisert en liste over kritiske samfunnsfunksjoner, https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

  I listen defineres bl.a. transportører og sjøfartsnæringene som virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Merk at i karanteneregler og lokale regler er det gitt visse unntak for personer med kritiske samfunnsfunksjoner. Losen vil inneha en slik funksjon som samfunnskritisk personell, og er derfor unntatt fra reglene om landlov og karantene.

 • Nyttige lenker

Kontakt

Seniorrådgiver

Henning Osnes Teigene /
Til toppen