Hopp direkte til innhold

Statistikk om skipsfartens driftsutslipp til luft

Utslipp fra transportsektoren har stort fokus, og Kystverket arbeider for at skipsfarten skal bli mer effektiv, sikker og miljøvennlig. I www.havbase.no publiseres estimerte driftsutslipp fra skip, og Kystverket presenterer her tidsserier for utslipp fra skipsfarten i norske forvaltningsplanområder.

Driftsutslippsestimatene knyttes til utslippskomponentene karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO, nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid (SO2), samt svevestøv (PM).

Utslippsestimatene knyttes til år og geografisk til forvaltningsplanområdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, inkludert farvannet innenfor grunnlinjen. I havbase – se www.havbase.no – kan en også knytte utslippene til skipstyper og skipsstørrelseskategorier fordelt på måneder.

Driftsutslipp fordelt på havområder

I 2021 ble det fra alle skip i norske havområder sluppet ut 9 156 513 tonn CO2. Dette representerte en økning på 2,3 prosent fra 2020 da det samlete CO2 utslippet fra skipsfarten var på 8 950 591 tonn. 53 prosent av samlete CO2-utslipp skjer i 2021 i det minste – men mest trafikkerte – havområdet, det vil si Nordsjøen og Skagerrak, mens 26 prosent og 21 prosent slippes ut i hhv. Norskehavet og Barentshavet.

Utslippstall for øvrige utslippskomponenter (under) viser at utslippene går opp for alle utslippskomponenter fra 2020 til 2021. Karbonmonoksid (CO) økte med 3 prosent, nitrogenoksid (NOx) 3,4 prosent, svoveldioksid (SO2) 0,9 prosent og svevestøv (PM) 3,3 prosent.

 

Driftsutslipp til luft i norske havområder for utvalgte utslippskomponenter 2020–2021.
Kilde: Kystverket/Havbase

 

Statistikken viser en særskilt nedgang av SO2 fra 2019 til 2020 knyttet til strengere utslippskrav til svovel i SECA-området i Nordsjøen. I forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak ble utslippene av SO2 redusert med 72 prosent fra 2019 til 2020. Dette skjedde på bakgrunn av regelendringer som trådte i kraft 1. januar 2020 og dermed overgang drivstoff med lavt svovelinnhold.

Foruten direkte betydning for utslippene av SO2 i Nordsjøen og Skagerrak har svovelreguleringene i Nordsjøen også indirekte betydning for havområdene lenger nord, idet mange skip transitterer Nordsjøen på vei til eller fra Norskehavet og/eller Barentshavet. Utslippsestimatene viser en nedgang på nesten 36 prosent av SO2 i Norskehavet fra 2019 til 2020 og en tilsvarende reduksjon i Barentshavet på 44 prosent.

Driftsutslipp fordelt på skipstyper

Skipstypenes betydning for driftsutslippsestimatene varierer noe med hensyn til utslippskomponenter. Når det kommer til CO2-utslipp og CO-utslipp utgjør passasjerskipene den viktigste skipstypen når vi ser på norske havområder under ett, mens skipstypen «andre aktiviteter» og «gasstankere» følger på andre og tredjeplass. Gasstankerne er størst når det kommer til NoX-utslipp mens passasjerskip og andre aktiviteter følger. Under «andre aktiviteter» finner vi blant annet skipaktivitet knyttet til fiskeoppdrettsnæringen, som for eksempel brønnbåter.

Passasjerskip står i 2021 for de størst utslippene av samtlige utslippskomponenter i Nordsjøen og Skagerrak, samt CO2, CO og NOx i Norskehavet. Når det gjelder svovel og svevestøv er det gasstankerne som står for størst utslipp i Norskehavet. På grunn av den store overvekten av utført trafikkarbeid av fiskeflåten i Barentshavet, så får dette også utslag i driftsutslippsestimatene. Fiskefartøyene slipper ut mest CO2 og CO, mens gasstankerne i særklasse slipper ut mest NOx, SO2 og PM i vårt største og nordligste forvaltningsplanområde.

Driftsutslipp fordelt på størrelseskategorier

Å se på driftsutslippsestimatene i forhold til skipsstørrelse er spesielt interessant. Mens de minste skipene og størrelseskategoriene har mest å si med hensyn til utseilt distanse, har større skip og størrelseskategorier mer å si for driftsutslippsvolumene. Større skip trenger større motorkraft som igjen er mer energikrevende. Samtidig kan større skip til tross for større driftsutslipp vise til mindre utslipp per tonnkilometer, fordi lastekapasiteten på større skip – særlig bulkskip – er stor.

Mens de minste skipene har størst betydning for trafikkarbeidet målt i utseilt distanse har større skip størst betydning for transportarbeidet målt i tonnkilometer.

Mens 75 prosent av trafikkarbeidet målt i utseilt distanse i 2021 ble foretatt av skip under 5 000 BT, så stod disse «små» skipene for kun 37 prosent av CO2-utslippene. De minste skipene under 5 000 BT slipper tilsvarende ut 39 prosent av CO-utslippene i 2021, 32 prosent av NOx, 23 prosent av SO2 og kun 15 av svevestøv (sot).

Mens de største skipene over 100 000 BT i 2021 kun stod for 1,4 prosent av den utseilte distansen i norske havområder, så ser vi at disse kolossene står for hele 10 prosent av CO2 utslippene, 11 prosent av CO-utslippene, 15 prosent av NOx-utslippene, 23 prosent av svovelutslippene og hele 24 prosent av svevestøv. Blant disse skipene er det i særklasse de største gasstankerne som slipper ut mest.

Driftsutslippene fra skip vil i stor grad være en funksjon av utseilt distanse. Samtidig vil fremtidig utvikling av teknologi, skipsstørrelse og drivstofftyper ha betydning for driftsutslippene fra skip.

For mer informasjon se lenke til tidsserie for driftsutslippsestimater, samt lenke til metadata under.

Havbase

Statistisk havområdeovervåkning av skipstrafikk, med posisjonsdata fra AIS.

Relaterte dokumenter

Statistikk for driftsutslipp 2012–2021

Last ned

Excel-fil med statistikk-tallene for flere år.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Metadata om statistikk for driftsutslipp til luft

Last ned

Bakgrunnsinformasjon om statistikken.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kontakt

Seniorrådgiver

Claus Wiggen Kamstrup /
Til toppen